Gör som Hemfjällsstugan – fixa täckningen på landsbygden med enkla medel

Oavsett om vi bor på landsbygden eller i storstan, är vi alla beroende av goda kommunikationer för att få vardagen att fungera. Det handlar om att sköta privatekonomin, ta del av distansundervisning eller välfärdstjänster, eller att driva företag och jordbruk. I städer och tätorter är leverantörerna många, och det är få som upplever problem med att hitta någon som kan leverera telefoni och bredband till företaget eller bostaden. Men när det gäller landsbygden är det många privatpersoner, kommuner och företag som hör av sig till oss på PTS med frågor om mobiltäckning och hur de ska kunna koppla upp sig och sina verksamheter.

Fler operatörer och lösningar än man tror

Många gånger är det enklare än man tror. Och i de allra flesta fall, även i Norrlands inland, finns det en eller flera operatörer som kan erbjuda täckning. Men då kan det krävas att man byter leverantör till den som har bäst täckning på orten. Ibland kan man behöva installera en så kallad riktantenn på taket och koppla till en wifi-router i huset. På så sätt fixar man bästa inomhustäckningen för bredband, även om det vid första anblicken kan se hopplöst ut. PTS har sett många exempel på ”obefintlig” inomhustäckning som förvandlas till mycket god inomhustäckning efter installation av antenn och s.k. router. Har du 4G-täckning någonstans i bostaden kan det räcka att placera routern där, annars kan som sagt en yttre antenn krävas. Här är ett av våra exempel på hur det kan gå till.

För företagare på landsbygden är det en överlevnadsfråga att kunna ta emot beställningar, genomföra betalningar och andra tjänster över bredbandet.

På Hemfjällsstugan använder man en riktantenn på taket och en router inomhus vilket ger möjlighet till telefoni och täckning för bredbandstjänster inomhus. Se vår film från Hemfjällsstugan.

Att kunna ta betalt med sin kortläsare är ett problem för många mindre butiker, bensinmackar och andra näringsidkare på landsbygden. I dessa fall kan det hjälpa att byta mobiloperatör och koppla kortläsaren till en operatör med bättre täckning. Det finns särskilda abonnemang som inte konkurrerar med vanligt mobilsurf, vilket annars kan vara ett problem i turistnäringen på små orter där turistanstormningen paradoxalt nog överbelastar nätet så att det inte ens går att ta betalt för de tjänster man vill erbjuda turisterna. Många känner inte ens till att det finns alternativa operatörer på orten där de bor. Här finns mer information om uppkoppling för betalterminaler.

Viktigt att dela kunskap och tips för uppkopplat Sverige

Att allt fler privatpersoner och företag skaffar sig kunskap om hur de kan påverka sina kommunikationslösningar är glädjande. PTS är ansvarig myndighet för att sprida kunskap om detta till konsumenter och företagare, och vi jobbar via många olika kanaler för att nå ut till så många som möjligt. Vi spelar in filmer, skriver artiklar, tar emot frågor från allmänheten samt är ute och föreläser för konsumentvägledare och kommuner.

Min förhoppning är att vi med gemensamma krafter ska nå ut till alla dem som i dag har problem med sin uppkoppling. Både med insatser från myndighetens sida, och med konkreta exempel som Hemfjällsstugans. Alla hushåll och företag behöver en fungerande uppkoppling för att hela Sverige ska leva och utvecklas.

Sara Andersson

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

Alla har en roll att spela för en rättvis och säker handel

Debatten om den ökande e-handeln från länder utanför EU har bland annat rört moms- och tullregler. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver PTS generaldirektör Dan Sjöblom tillsammans med fem andra generaldirektörer vars myndigheter arbetar med marknadskontroll att utmaningarna med e-handel omfattar flera aspekter än de som synts i debatten hittills. Bland annat handlar det om att det blir svårare att kontrollera att de produkter som sätts på marknaden i Sverige uppfyller de EU-gemensamma kraven på bland annat säkerhet och information till konsumenterna.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Läs mer om myndigheternas gemensamma arbete med marknadskontroll hos Marknadskontrollrådet.

Branschsamarbete och tillsyn minskar den oseriösa försäljningen

Klagomålen om aggressiv och oseriös försäljning av telefonabonnemang har minskat kraftigt de senaste åren. En förklaring är att de större telebolag som äger näten och den oberoende rådgivningsbyrån Telekområdgivarna arbetat systematiskt för att åtgärda problemen. En annan är att Konsumentverket prioriterat sin tillsyn av oseriösa bolag och dragit flera av dem till domstol. Jag tycker det är mycket glädjande att de initiativ som tagits ger resultat. Men arbetet måste fortsätta – vi kan inte blåsa faran över.

Äldre särskilt utsatta

Att olämpliga försäljningsmetoder används mot vissa grupper i samhället har länge varit ett känt problem. Problemen förekommer inom många branscher men telekombranschen har under flera års tid utmärkt sig med många klagomål till Konsumentverket, Telekområdgivarna och PTS.

Det handlar bland annat om konsumenter som blir vilseledda vid telefonförsäljning, till exempel genom att försäljaren lovar att lösa ut dem från tidigare abonnemang, eller inte är tydlig med vilka avtalsvillkor som gäller. Vi ser att äldre personer, ofta personer som har en skogs- eller jordbruksfastighet, samt personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta.

Handlingsplan mot problemen

För att stävja problemen enades i april 2015 de största telebolagen som äger näten om en handlingsplan för etiska försäljningsmetoder vid telefonförsäljning. Genom handlingsplanen åtog sig operatörerna att aktivt arbeta för att förebygga oetiska försäljningsmetoder, bland annat genom att följa Telekområdgivarnas uppföranderegler i sin telefonförsäljning och uppmuntra sina avtalspartners att göra detsamma. De skulle också följa upp klagomål mot leverantörer som hyr in sig i näten och ha återkommande uppföljning av hur handlingsplanen efterlevs. Under 2016 utvidgades handlingsplanen till att också omfatta försäljning till enskilda näringsidkare och annan försäljning (till exempel i butiker och gallerior).

Drygt två år senare kan vi se att arbetet har gett resultat i form av färre klagomål. Under perioden har ett tiotal operatörer lämnat marknaden eller förbättrat sin försäljning så att klagomålen mot dem minskat eller upphört.

Det gemensamma arbetet fortsätter

Men samtidigt kommer tyvärr nya företag som ägnar sig åt olämpliga försäljningsmetoder in på marknaden. När dessa upptäcks kan de relativt snabbt stoppas med stöd av handlingsplanen. Därutöver har Konsumentverket och KO stämt vissa företag i domstol och vunnit, vilket också bidragit till positiva effekter på marknaden. PTS har med stöd av lagen om elektronisk kommunikation inlett tillsyn gentemot flera av företagen.

Vi kommer att fortsätta samarbetet genom att kontinuerlig utvärdera handlingsplanen och se till att den följs. Vi kommer också att fortsätta föra klagomålsstatistik och bedriva tillsyn mot oseriösa aktörer på marknaden. Därigenom hoppas vi att problemen minskar ytterligare.

Målet är en konsumentvänlig telekommarknad där konsumenter gör välinformerade och aktiva val ur ett brett utbud av tjänster från seriösa leverantörer.

Ann-Sofie Fahlgren

Av Ann-Sofie Fahlgren
Enhetschef på avdelningen för samhällsfrågor