En vecka i bredbandsstrategins tecken

PTS har ett aktivt ansvar för regeringens bredbandsstrategi. Vi har i uppdrag att långsiktigt analysera utvecklingen i förhållande till uppsatta mål, att kommunicera strategin och dess innehåll och vara sammanhållande för det arbete som andra myndigheter bidrar med. Dessutom har vi ett antal mer kortsiktiga särskilda regeringsuppdrag, som vi har berättat om i ett tidigare blogginlägg.

Så, vad innebär det mer i praktiken? Jag tänkte berätta om en vecka i bredbandsstrategins tecken, nämligen vecka 39.

måndagen var det projektgruppsmöte i regeringsuppdraget att utreda kommuners roller på bredbandsmarknaden. Vi diskuterade hur vi på bästa sätt kan inhämta information från olika aktörer för att skapa oss en bra bild av utmaningarna på kommunal nivå. Under hösten kommer vi att genomföra intervjuer med bredbandskoordinatorer, kommuner och stadsnät och har kontakt med SKL och Svenska Stadsnätsföreningen. Att vi får hjälp med det underlaget är avgörande för att lyckas med uppdraget.

tisdagen var det en heldagsutbildning i Robust fiber för oss som jobbar på PTS. När vi arbetar för nya ambitiösa mål för utbyggnaden om en helt uppkopplat Sverige år 2025 är det oerhört viktigt att näten också blir robusta. Det blev en rejäl genomkörare med allt från förläggning till dokumentation, besiktning och såklart en hel del kablar och rör!

Onsdagen ägnades åt diskussioner om bredbandskoordinatorernas roll i bredbandsstrategin och sedan ett möte om hur PTS ska följa upp de olika målen. Innan den första uppföljningen görs har vi en hel del frågor att fortsätta finslipa, inte minst för att vi nu har ett mål för mobil infrastruktur där vi inte bara ska titta på täckning utan också utifrån användarnas efterfrågan.

Så var det dags att lämna Stockholm och åka till Gävleborg på torsdagen för ett möte i länets nätverk för kommunala bredbandssamordnare. Jag berättade om bredbandsstrategin och hur vi jobbar med den på PTS och det blev en hel del intressanta diskussioner om vad målen innebär och hur man arbetar i just Gävleborg för att så många som möjligt ska få snabbt bredband.

Till slut var det fredag och möte om utbildningar i bredbandsfrågor som vi kommer att hålla för kommuner ute i landet på inbjudan av de regionala bredbandskoordinatorerna. Först ut är Örebro och Värmland den 19 oktober.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att arbetet med strategin är brett, roligt och att det till stor del består av möten!

Maria Sörman

Av Maria Sörman
rådgivare vid verksledningen

Möten med givande samtal om driftsäkerhet på landsbygden

I förra veckan besökte PTS fem kommuner i Västerbotten och Jämtland för att diskutera driftsäkerhet på landsbygden. Fem intensiva dagar där vi fått träffa lokala operatörer och representanter för allmänheten.

För att få en bättre bild av de utmaningar som finns på landsbygden valde vi ut fem kommuner som vi tror har särskilda utmaningar och som även kan vara representativa för övriga landet: Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund.

De möten som vi har haft med kommuner, operatörer och andra aktörer på de fem orterna är en del av ett projekt som PTS driver med syfte att studera driftsäkerhet på landsbygden. Förutom att kartlägga eventuella problem ska vi även ge förslag på åtgärder för att förbättra driftsäkerheten. I projektet ingår inte att kartlägga mobiltäckning, kapacitet och förändringar i kopparnätet. Det är dock viktiga frågor som PTS adresserar i andra arbeten. Det här projektet fokuserar på driftsäkerhet, det vill säga reparationstider, underhåll, reservkraft och liknande.

Särskilt tack till kommunernas bredbandskoordinatorer!

Mötena som vi har haft har varit mycket informativa och givande. Vi har träffat bredbandskoordinatorer, räddningschefer, konsumentvägledare, kommunalråd, ansvariga för trygghetslarm samt driftansvariga för stadsnäten. Jag vill rikta ett särskilt tack till bredbandskoordinatorerna i de fem kommuner som vi har besökt. Tack vare deras hjälp har vi fått en bra bild av de behov och problem som kommuninvånare och företag upplever att de har med telefoni och internet.

Vi kommer nu att genomföra liknande möten med ett antal nationella teleoperatörer för att se hur de arbetar med frågor som rör driftsäkerhet. PTS uppgift är att säkerställa att operatörerna följer regler om driftsäkerhet. Reglerna ställer krav på operatörerna att bedriva ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete.

Rapport klart i början av 2018

Förutom att genomföra dessa möten samlar vi även in uppgifter från operatörerna för att få en så heltäckande bild som möjligt av driftsäkerheten. När vi har haft mötena ska vi analysera all information, ta fram en rapport med våra slutsatser och eventuella förslag på åtgärder för att förbättra driftsäkerheten. Vi räknar med att rapporten blir klar i början av 2018.

Utsikt från bilfönstret

Fem orter på fem dagar. Det blir ett antal mil i bil. Det här helt okej när vi bjuds på så här vacker natur.

Snart dags för möte i Storumans fina kommunhus. Från vänster: Peder Cristvall, jag själv, Anna Montelius och Björn Scharin.

Möte i Vilhelmina

Vi träffar stadsnätet i Vilhelmina, samt kommunens räddningschef som hjälper stadsnätet.

 

Emelie Björkegren Näslund

Av Emelie Björkegren Näslund
projektledare på nätsäkerhetsavdelningen.

Systematiskt säkerhetsskyddsarbete förutsättning för balanserat skydd

I förra veckan avslutades den utbildning i säkerhetsskydd för säkerhetsskyddschefer inom sektorn elektronisk kommunikation som PTS anordnade tillsammans med Försvarshögskolan och Säkerhetspolisen.

Åtta intensiva dagar, utspridda över ett halvårs tid, har kommit till ända. Det känns faktiskt som en bedrift att ha lyckats klämma in allt från den säkerhetspolitiska kontexten och den rådande hotbilden, till vilka utmaningar den nya säkerhetsskyddslagen för med sig, på bara åtta dagar. Och då utgjorde alla föreläsningarna bara en del av kursen, där den andra delen utgjordes av grupparbeten, diskussioner och många gemensamma lärdomar.

Vad har vi då gemensamt lärt oss?

Först och främst var det tydligt att säkerhetsskydd är ett aktuellt ämne. Under sommaren och hösten har rapporter om it-incidenter i samband med outsourcing eller felaktig hantering av känsliga uppgifter tidvis dominerat tidningsrubrikerna. Sveriges förmåga att skydda uppgifter som rör rikets säkerhet har gått från att vara ett specialintresse för några få till att diskuteras kring köksbord över hela landet. Att omvandla detta intresse till något konstruktivt har stått högt på PTS utbildningsagenda. Utöver den ovärderliga möjligheten att kunna lära av andras erfarenheter finns här en chans att sätta frågan på agendan inom den egna organisationen och få tillgång till de stöd och resurser som säkerhetsskyddet behöver.

Den andra lärdomen var att ett balanserat skydd är beroende av ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete, med säkerhetsanalysen i centrum. Ett av de mest uppskattade inslagen i utbildningsprogrammet var därför det konkreta metodstöd som Säkerhetspolisen erbjuder, inte minst genom sina vägledningar. Under utbildningen fick deltagarna även möjlighet att blanda teori och praktik och de grupparbeten som genomfördes vittnar om en enorm kompetens och vilja att samarbeta över företagsgränserna i frågor som rör Sveriges mest skyddsvärda resurser.

Denna vilja och förmåga att samarbeta, utifrån de särskilda förutsättningar som råder i en privatiserad, decentraliserad och högteknologisk sektor, tar jag med mig som min alldeles personliga lärdom. Trots olika syn på sakfrågor och ibland olika förutsättningar för att bedriva säkerhetsskyddsarbete var deltagarna generösa med sin kunskap, synpunkter och funderingar.

Kursslut innebär ingalunda slut på det säkerhetsskyddsarbete som PTS bedriver. Operatörernas expertkunskaper behöver omhändertas och operationaliseras. Jag förutspår att PTS nyskapade enhet för säkerhetsskydd och intern informationssäkerhet kommer få många intressanta uppgifter i framtiden.

Joanna Rutkowska

Av Joanna Rutkowska
PTS enhet för robusthet och beredskap