Onödiga begränsningar kan hämma tjänsteutveckling i mobilnäten

Detta är PTS replik på en debattartikel i Svenska Dagbladet den 25/4.

Operatören Tre kritiserar Post- och telestyrelsen (PTS) för att genom regler i spektrumauktionen i 700 MHz-bandet riskera framtida konkurrens på marknaden.

Grundläggande när PTS tilldelar spektrum är att i så stor utsträckning som möjligt låta marknaden avgöra vem som tilldelas spektrum, utifrån aktörernas behov, efterfrågan och betalningsvilja. Det ger förutsättningar för att 700 MHz-bandet kommer att byggas ut snabbt, användas effektivt och ge bättre bredbandstjänster i hela landet.

I dag finns inte några uppenbara obalanser i spektruminnehav i de frekvensband som är lämpliga för att bygga god yttäckning. Operatören Tre har till exempel i dag ett nästan lika stort frekvensinnehav i täckningsbanden under 1 GHz som den större operatören Telia.

PTS har dock identifierat en risk för den långsiktiga konkurrenssituationen om en aktör tillåts förvärva hela utrymmet i auktionen. Myndigheten föreslår därför en begränsning som innebär att en aktör maximalt kan förvärva 40 MHz, två tredjedelar, av de tillgängliga frekvenserna. Detta så kallade spektrumtak garanterar att minst två aktörer kan förvärva frekvenser. Beroende på hur deltagarna i auktionen väljer att agera kan det naturligtvis bli betydligt fler än så – det kan som mest bli sju tillståndshavare i bandet efter auktionen.

Varför då inte garantera alla marknadsaktörer utrymme i frekvensbandet, på det sätt som Tre föreslår? Onödiga begränsningar i en spektrumauktion kan ge negativa effekter för innovation på marknaden och i förlängningen begränsa den långsiktiga konsumentnyttan. Vi står inför en tjänsteutveckling inom 5G-området, där vissa tjänster kan behöva större sammanhängande frekvensblock. Det vore olämpligt att på förhand stänga möjligheter för marknaden genom regler i auktionen.

Inom 5G kommer samtliga frekvensband under 1 GHz att kunna användas för att skapa yttäckning och därmed komplettera det mest centrala bandet för 5G – 3,4-3,8 GHz. 700 MHz-bandet är alltså i sig inte unikt och avgörande för den framtida 5G-utvecklingen.

Operatören Tre för i sitt debattinlägg fram anmärkningsvärda anklagelser om att PTS agenda är att försämra konkurrensen, vilseleda beslutsfattare och allmänhet samt gynna en enskild operatör. Så är naturligtvis inte fallet.

I PTS spektrumauktioner är ambitionen att skapa lika villkor för alla som vill delta, med så få begränsningar som möjligt. Så sker även i de förslag till regler som nu finns ute för intressenter att kommentera. PTS föreslår också ett täckningskrav vars syfte är att ge ny utbyggnad av mobilnät i områden där människor normalt befinner sig men där täckning saknas eller är bristfällig. Operatören Tre är välkommen att delta i auktionen, och bidra i utvecklingen av bättre tjänster och täckning för svenska mobilanvändare.

Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen

Studieresa till Kanada och USA gav inspiration

Förra veckan deltog Dan Sjöblom i Berecs årliga studieresa tillsammans med övriga styrelsen. Dan är under 2018 vice ordförande i Berec med ansvar för bland annat samarbetet med spektrumpolicygruppen RSPG och nätsäkerhetsbyrån ENISA samt för översynen av EU-direktiven inom elektronisk kommunikation. Ordförande är Johannes Gungl från RTR/Österrike. Övriga deltagare är Sébastien Soriano från Arcep/Frankrike, Jeremy Godfrey från Comreg/Irland, George Michaelides från OCECPR/Cypern samt Vladica Tintor från Ratel/Serbien.

Styrelseresan gick i år till Kanada, som var det huvudsakliga resmålet, och till Washington D.C. i USA. Ett stort antal besök och möten genomfördes under de fem dagar som studiebesöket pågick.

I Kanada (Toronto, Montreal och Ottawa) besökte gruppen förutom regleringsmyndigheten CRTC och ministeriet ISED även ett stort antal företag inom ICT- och it-industrin liksom företrädare för akademin och EU-delegationen.

Det var spännande att göra en så pass bred bekantskap med våra sektorer i Kanada. Av särskilt intresse var diskussionerna kring nätneutralitet där Kanada är ett föregångsland, men det var även intressant att få en inblick i landets många pågående satsningar på start-ups och annan innovation inom sektorn, säger Dan Sjöblom.

I Washington besökte styrelsen PTS motsvarighet FCC, ministerieorganet NTIA, den federala handelskommissionen FTC och det fristående organet Centre for Democracy and Free Press.

Med våra amerikanska kollegor diskuterade vi bland annat nätneutralitet, spektrumfrågor, bredbandsutrullning i glesbygd och GDPR. Det var intressant att ta del av deras pågående prioriteringar och jag notera att det finns många likheter men även vissa skillnader, säger Dan Sjöblom.

Ett viktigt syfte med studieresan var att skapa kontakt med de nordamerikanska kollegorna och berörda sektorer, samt att låta Berecs styrelse inspireras och föra strategiska diskussioner om såväl strukturella frågor som sakfrågor.

Inom Berec arbetar regleringsmyndigheterna i Europa tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 28 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter samt EU-kommissionen. Regleringsmyndigheter från EFTE/EES och ansökarländer till EU är observatörer. PTS var ordförande i Berec under 2014 och är nu alltså vice ordförande.

Det är viktigt att myndigheter som PTS, som har möjligheter, tar ett ansvar för att driva Berec, vars syfte bland annat är att arbeta för en harmoniserad tillämpning av det EU-gemensamma regelverket. Att vara aktiv i Berecs arbete är en förutsättning för att kunna påverka för Sverige viktiga frågor, kommenterar Dan Sjöblom. Nya telekomdirektiv förhandlas för närvarande och Berec kommer att ha en viktig roll i implementeringen av dessa.

 

Börja förbereda er för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service!

Hur länge dröjer det från att en organisation inom offentlig sektor uppmärksammar ett behov av en ny eller uppdaterad digital tjänst till dess att den finns på plats?

Ofta handlar om flera månader. Ibland flera år, vilket inte är så konstigt eftersom det tar tid att få igenom budget, göra förstudier, upphandla, utveckla, utbilda och så vidare. Därför behöver ansvariga redan nu sätta sig in i vad EU:s så kallade webbdirektiv från och med nästa höst förväntas innebära för digital offentlig service.

Gratislektion

För att underlätta för sina medlemmar ordnade Sveriges Kommuner och Landsting nyligen ett webbinarium om direktivet för sina medlemmar. Då var jag inbjuden att tala i egenskap av projektledare för webbriktlinjer.se på PTS tillsammans med Ida Franceen från webbtillgänglighetsnätverket T12T, som presenterade webbdirektivet. Programledare var Kerstin Einarsson från SKL och deltagare från ca 200 platser runtom i landet kunde under tiden utbyta frågor och erfarenheter i SKL:s chat-kanal med hjälp av två redaktörer som förmedlade.

Men direktivet berör inte bara SKLs medlemmar utan även statliga myndigheter och vissa privata aktörer som bedriver offentligt finansierad verksamhet. Därför är vi glada att kunna berätta att SKL nu låter alla intresserade ta del av inspelningen av den två timmar långa och utförliga genomgången av webbdirektivet.

För den som inte har två timmar har PTS publicerat kortfattad information om webbdirektivet med länkar till flera presentationer av olika längd, och en översikt på en enda A4-sida av alla kriterier i WCAG 2.1 (inklusive 2.0) som figurerade under presentationen.

 

Webbdirektivet kommer sannolikt att sätta WCAG 2.1 AA som standardnivå för digital offentlig service. Därmed utvidgas till exempel kravet på kontrast från att enbart gälla text till innehåll i grafik.

De flesta kriterierna är enkla att uppfylla

Faktum är att de flesta av kriterierna är ganska enkla och det behöver ofta inte ta mer tid att uppfylla dem än att inte göra det. Möjligen med undantag av kriterierna om textning och syntolkning av inspelad rörlig media som förväntas träda ikraft under 2020. För att underlätta och inspirera på detta område planerar PTS tillsammans med Malmö stad en halvdag om tillgänglig webbvideo den 20 april. Även den kommer att webbsändas och spelas in.

 

Standarsdymboler för textning, syntolkning och teckenspråkstolkning

Den 20 april webbsänder vi träffen om textning, syntolkning och teckenspråkstolkning av video på webben.

Vid konferensen Offentliga rummet i Göteborg den 24 maj kommer ett nytt tillfälle att få information och ställa frågor om webbdirektivet. SKL ligger bakom även den konferensen, liksom webbplatsen deladigitalt.se där offentliga aktörer kan hjälpa varandra att ta fram eller återanvända digitala lösningar som uppfyller grundläggande krav.

Av Pär Lannerö
Projektledare Vägledning för webbutveckling