Berör ”fake news” och ryktesspridning sektorn för elektronisk kommunikation?

När något händer i dag sprids information oerhört snabbt via sociala medier – alla kan vara sändare och mottagare. Det såg vi exempelvis vid attacken på Drottninggatan i Stockholm.

En inneboende nyfikenhet, en viss naivitet och bristande källkritiskt tänkande gör att de flesta av oss också litar på mycket av det som skrivs. Den mediala debatten runtom i världen vittnar om att digitala påverkanskampanjer, ”fake news” och ryktesspridning blir allt vanligare.

Härom veckan deltog jag på ”Nordic Crisis Communication Conference” i Köpenhamn. Där medverkade kommunikationschefer från framför allt polismyndigheter och regeringsrepresentanter från de nordiska länderna.

Under konferensen framgick bland annat hur viktigt det är att medborgarna kan känna tillit till den information och de nyheter som förmedlas när krisen kommer. De nordiska länderna utmärker sig genom att allmänheten har ett stort förtroende för myndighetsinformation. Det är något vi måste värna om. Hur berör då detta oss inom sektorn för elektronisk kommunikation?

Jo, vår sektor lyfts numera fram som en av de viktigaste i samhället när det gäller krishantering. Det säger sig självt att fungerande elektronisk kommunikation är avgörande för till exempel samverkan mellan berörda aktörer och för informationsspridning till allmänheten. Elektroniska kommunikationer måste helt enkelt fungera när det gäller.

Utmaningen för oss på PTS är att snabbt kunna samla in, sammanställa och förmedla korrekt och verifierad information. Många användare vänder sig nog också i första hand till sin operatör när kommunikationerna inte fungerar. Därför är samverkan mellan oss som myndighet och marknadsaktörerna mycket viktig.

Sedan 2013 driver PTS ett nätverk för kommunikatörer inom vår sektor med representanter från flera av de större aktörerna samt Sveriges Radio, SOS Alarm och andra intressenter. I detta kommunikatörsnätverk fokuserar vi på budskapssamordning, omvärldsbevakning och kompetensutvecklande insatser just kring extraordinära lägen. I år har vi satsat mycket på att utveckla oss kring de kommunikativa utmaningar som möter vår sektor i vår roll som en del av totalförsvaret – en kompetens vi kommer att vässa ytterligare under den stora övningen för telekomsektorn, Telö 17, som PTS anordnar i november 2017.

Så ja, vår sektor är i högsta grad berörd av den utveckling vi ser inom digitala påverkanskampanjer, ”fake news” och ryktesspridning. Här är det av yttersta vikt att vi lär oss mer om detta och om hur vi snabbt kan nå ut med bekräftad information.

Annicka Spångberg

Av Annicka Spångberg
chef för kommunikationsavdelningen

Marknadskontroll förebygger störningar och bidrar till konkurrens

PTS generaldirektör Dan Sjöblom beskriver i ett nytt blogginlägg hos Marknadskontrollrådet hur marknadskontroll av radiobaserade produkter skapar nytta i samhället.

Med ett kontinuerligt stort inflöde av nya radiobaserade produkter, är det avgörande att dessa uppfyller de krav som ställs för att vi ska uppnå en rimligt störningsfri radiomiljö. Det är också tydligt att en fungerande marknadskontroll även bidrar till en jämn spelplan för aktörer som vill producera och sälja produkter i Sverige och EU.”

Dan Sjöblom lyfter också fram det myndighetsgemensamma samarbetet i e-handelsgruppen, som syftar till att informera konsumenter om eventuella risker vid e-handel.

Läs mer om PTS arbete med marknadskontroll här.

Marknadskontrollrådet är ett samordningsorgan för frågor om marknadskontroll och i nuläget deltar 19 myndigheter i samarbetet.

En vecka i bredbandsstrategins tecken

PTS har ett aktivt ansvar för regeringens bredbandsstrategi. Vi har i uppdrag att långsiktigt analysera utvecklingen i förhållande till uppsatta mål, att kommunicera strategin och dess innehåll och vara sammanhållande för det arbete som andra myndigheter bidrar med. Dessutom har vi ett antal mer kortsiktiga särskilda regeringsuppdrag, som vi har berättat om i ett tidigare blogginlägg.

Så, vad innebär det mer i praktiken? Jag tänkte berätta om en vecka i bredbandsstrategins tecken, nämligen vecka 39.

måndagen var det projektgruppsmöte i regeringsuppdraget att utreda kommuners roller på bredbandsmarknaden. Vi diskuterade hur vi på bästa sätt kan inhämta information från olika aktörer för att skapa oss en bra bild av utmaningarna på kommunal nivå. Under hösten kommer vi att genomföra intervjuer med bredbandskoordinatorer, kommuner och stadsnät och har kontakt med SKL och Svenska Stadsnätsföreningen. Att vi får hjälp med det underlaget är avgörande för att lyckas med uppdraget.

tisdagen var det en heldagsutbildning i Robust fiber för oss som jobbar på PTS. När vi arbetar för nya ambitiösa mål för utbyggnaden om en helt uppkopplat Sverige år 2025 är det oerhört viktigt att näten också blir robusta. Det blev en rejäl genomkörare med allt från förläggning till dokumentation, besiktning och såklart en hel del kablar och rör!

Onsdagen ägnades åt diskussioner om bredbandskoordinatorernas roll i bredbandsstrategin och sedan ett möte om hur PTS ska följa upp de olika målen. Innan den första uppföljningen görs har vi en hel del frågor att fortsätta finslipa, inte minst för att vi nu har ett mål för mobil infrastruktur där vi inte bara ska titta på täckning utan också utifrån användarnas efterfrågan.

Så var det dags att lämna Stockholm och åka till Gävleborg på torsdagen för ett möte i länets nätverk för kommunala bredbandssamordnare. Jag berättade om bredbandsstrategin och hur vi jobbar med den på PTS och det blev en hel del intressanta diskussioner om vad målen innebär och hur man arbetar i just Gävleborg för att så många som möjligt ska få snabbt bredband.

Till slut var det fredag och möte om utbildningar i bredbandsfrågor som vi kommer att hålla för kommuner ute i landet på inbjudan av de regionala bredbandskoordinatorerna. Först ut är Örebro och Värmland den 19 oktober.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att arbetet med strategin är brett, roligt och att det till stor del består av möten!

Maria Sörman

Av Maria Sörman
rådgivare vid verksledningen