Onödiga begränsningar kan hämma tjänsteutveckling i mobilnäten

Detta är PTS replik på en debattartikel i Svenska Dagbladet den 25/4.

Operatören Tre kritiserar Post- och telestyrelsen (PTS) för att genom regler i spektrumauktionen i 700 MHz-bandet riskera framtida konkurrens på marknaden.

Grundläggande när PTS tilldelar spektrum är att i så stor utsträckning som möjligt låta marknaden avgöra vem som tilldelas spektrum, utifrån aktörernas behov, efterfrågan och betalningsvilja. Det ger förutsättningar för att 700 MHz-bandet kommer att byggas ut snabbt, användas effektivt och ge bättre bredbandstjänster i hela landet.

I dag finns inte några uppenbara obalanser i spektruminnehav i de frekvensband som är lämpliga för att bygga god yttäckning. Operatören Tre har till exempel i dag ett nästan lika stort frekvensinnehav i täckningsbanden under 1 GHz som den större operatören Telia.

PTS har dock identifierat en risk för den långsiktiga konkurrenssituationen om en aktör tillåts förvärva hela utrymmet i auktionen. Myndigheten föreslår därför en begränsning som innebär att en aktör maximalt kan förvärva 40 MHz, två tredjedelar, av de tillgängliga frekvenserna. Detta så kallade spektrumtak garanterar att minst två aktörer kan förvärva frekvenser. Beroende på hur deltagarna i auktionen väljer att agera kan det naturligtvis bli betydligt fler än så – det kan som mest bli sju tillståndshavare i bandet efter auktionen.

Varför då inte garantera alla marknadsaktörer utrymme i frekvensbandet, på det sätt som Tre föreslår? Onödiga begränsningar i en spektrumauktion kan ge negativa effekter för innovation på marknaden och i förlängningen begränsa den långsiktiga konsumentnyttan. Vi står inför en tjänsteutveckling inom 5G-området, där vissa tjänster kan behöva större sammanhängande frekvensblock. Det vore olämpligt att på förhand stänga möjligheter för marknaden genom regler i auktionen.

Inom 5G kommer samtliga frekvensband under 1 GHz att kunna användas för att skapa yttäckning och därmed komplettera det mest centrala bandet för 5G – 3,4-3,8 GHz. 700 MHz-bandet är alltså i sig inte unikt och avgörande för den framtida 5G-utvecklingen.

Operatören Tre för i sitt debattinlägg fram anmärkningsvärda anklagelser om att PTS agenda är att försämra konkurrensen, vilseleda beslutsfattare och allmänhet samt gynna en enskild operatör. Så är naturligtvis inte fallet.

I PTS spektrumauktioner är ambitionen att skapa lika villkor för alla som vill delta, med så få begränsningar som möjligt. Så sker även i de förslag till regler som nu finns ute för intressenter att kommentera. PTS föreslår också ett täckningskrav vars syfte är att ge ny utbyggnad av mobilnät i områden där människor normalt befinner sig men där täckning saknas eller är bristfällig. Operatören Tre är välkommen att delta i auktionen, och bidra i utvecklingen av bättre tjänster och täckning för svenska mobilanvändare.

Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*