LEK – 15-åringen håller sig ung genom ständiga uppdateringar

Ska lagar vara ristade i sten? De tio budorden levererades på stentavlor, men lyckligtvis är processen när vi i dag skriver lagar lite smidigare. Lagar är nämligen i hög grad levande dokument. Ett exempel är lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som i år fyller 15 år. LEK påverkar den största delen av PTS verksamhet, och ändringarna i LEK har varit många genom åren.

Det finns flera skäl till att lagar förändras. De ursprungliga reglerna kan behöva kompletteras och förtydligas i takt med att deras tillämpning prövas i domstol. Det kan komma nya företeelser eller politiska viljeyttringar som gör att nya områden ska regleras.

EU:s lagstiftningsarbete påverkar i stor utsträckning utformningen av LEK. Just nu pågår förhandlingar om ändrade regler på EU-nivå som kommer att behöva omsättas i nationell lagstiftning. Och regeringen kan naturligtvis på eget initiativ driva fram lagändringar. Men PTS, som tillämpar lagen, har också möjlighet att föreslå lagändringar till regeringen, om det finns problem som behöver åtgärdas.

PTS har lämnat förslag om lagändringar i LEK

Vårt samhälle blir alltmer beroende av fungerande och stabila internetanslutningar och det finns regler i LEK för att garantera integritet och driftsäkerhet i näten. I februari lämnade PTS ett förslag till regeringen där vi bl.a. föreslår att det i LEK bör införas en möjlighet för myndigheten att ålägga operatörer som inte följer bestämmelserna i LEK sanktionsavgifter. PTS menar att detta kan stimulera regelefterlevnad på ett bättre sätt än genom tillsynsbeslut med hot om vite.

Flera ändringar av LEK har genomförts genom åren för att anpassa regelverket till samhällsutvecklingen och marknadens behov.

Smidigare rättsprocesser och funktionell separation

De första årens tillämpning av lagen visade att rättsprocesserna när PTS beslut överklagades blev mycket omfattande och långdragna. Det här gav problem med förutsebarheten på marknaden. . En utredning ledd av Urban Karlström fick då i uppdrag att föreslå effektiviseringar och i januari 2008 fanns nya regler på plats. Kammarrätten blev sista instans för mål enligt LEK. Möjligheten att åberopa nya omständigheter under processen begränsades och ekonomiska experter ersatte nämndemännen vid domstolsprövningen i vissa LEK-mål.

En annan förändring under 2008, som skedde efter initiativ av PTS, var att skapa en möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om att funktionellt separera grossist- och slutkundsverksamheten hos en vertikalt integrerad operatör med betydande inflytande på marknaden. Syftet med lagändringen var att säkerställa insyn och icke-diskriminering när andra operatörer ville använda Telias nät för att själva kunna erbjuda tjänster.

Tydlighet om tillstånd, bättre konsumentskydd och stärkt nätsäkerhet

På det viktiga spektrumområdet har reglerna också ändrats genom åren. En viktig förändring gällde vad som ska ske när ett tillstånd att använda radiosändare, i frekvensband där det råder stor konkurrens om resursen radiospektrum, löper ut. Här förändrades reglerna i LEK 2010 så att tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensområde inte förnyas automatiskt när de löpt ut, utan rätten att använda frekvenserna ska tas tillbaka av staten och tilldelas på nytt. Det möjliggör för fler aktörer att komma in och konkurrera på marknaden.

2011 kom ett paket med lagändringar till följd av en översyn av EU-direktiv. Det handlade bl.a. om nya konsumentskyddande regler som transparens i avtalsvillkor och kortare bindningstider och uppsägningstider. PTS fick också skarpare verktyg för att ställa krav på operatörernas driftsäkerhetsarbete och hantering av abonnenternas integritet. Bland annat infördes krav på rapportering till PTS av incidenter inom driftsäkerhet och integritet.

Ungefär vid den här tiden blev det också tydligt att det fanns behov av bättre regler i LEK för prisreglering. De priser som operatörerna får ta ut av varandra när de använder varandras nät bestämdes i en tillsynsprocess och efter – återigen – utdragna domstolsprocesser. PTS föreslog då att myndigheten skulle få bestämma priserna på förhand och i juli 2014 fanns tydligare regler på plats.

Att lagar kan förändras är positivt. Lagar ska möta och fungera i den samtid som de är tänkta att påverka, och därför är det bra att stentavlornas tid är förbi. Många förbättringar har, som sagt, gjorts under LEK:s femtonåriga liv. Det här var några exempel, och vi hoppas att fler är på gång, när regeringen och i slutänden riksdagen sagt sitt om PTS senaste förslag.

Av Karolina Asp
PTS chefsjurist

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*