8 månader med nya roamingregler – vi surfar mer i EU

Den 15 juni 2017 började nya regler att gälla som innebar att en mobiloperatör i EU som huvudregel inte längre fick ta ut någon extra avgift från sina slutkunder, utöver det nationella slutkundspriset för röstsamtal, sms och data när mobiltelefonen eller surfplattan används vid tillfälliga resor i ett annat EU-land.

Vid en titt i backspegeln kan vi konstatera att de nya reglerna har fallit ganska väl ut i form av ökat användande. Slutkunderna är i en mycket större omfattning än innan 15 juni 2017 uppkopplade när de reser inom EU, samtidigt som deras kostnader har minskat avsevärt. Dataanvändningen för svenska slutkunder vid resa i EU har t.ex. ökat femfaldigt vid jämförelse mellan 3:e kvartalet 2016 och motsvarande period 2017.
Arbetet med att få reglerna på plats hade pågått under flera år i EU. En av utmaningarna var att hitta ett sätt att reglera så att slutkunden ska kunna använda sin telefon i EU på samma sätt som hemma, samtidigt som avskaffandet av tilläggsavgifter för roaming för slutkunderna sker på ett hållbart sätt för operatörerna. Det innebar att de avgifter operatörerna betalar till varandra för roaming i grossistledet behövde sänkas. Om inte operatörerna har möjlighet att få kostnadstäckning fanns risken att de skulle sluta tillhandahålla roamingtjänster och/eller höja avgifterna för andra tjänster för att på så sätt kompensera för sina roamingkostnader. Detta var naturligtvis ingen önskvärd effekt, varken för lagstiftarna eller slutkunderna.

Olika sätt att möta tappade roamingintäkter

Operatörerna har hanterat denna minskade roamingintäkt genom olika typer av anpassningar, t.ex. har vi sett att vissa av de befarade konsekvenserna av regleringen har blivit verklighet. PTS har i sin kontinuerliga uppföljning av marknadsutvecklingen kunnat konstatera att operatörer i flera fall har höjt månadsavgifterna för sina mobilabonnemang. En annan observation är att vissa operatörer har tagit bort roamingmöjligheten för slutkunder som har lågprisabonnemang och surfplattor (mobilt bredband). Detta trots att den gällande roamingförordningen i specifika fall ger en operatör, som inte anser sig få kostnadstäckning för sina tillhandahållna roamingtjänster, möjlighet att hos PTS ansöka om tillstånd att debitera sina slutkunder en tilläggsavgift för roaming. Endast i ett fall har PTS mottagit en sådan ansökan, en ansökan som PTS dock avslog då det visade sig att operatören gott och väl fick täckning för sina roamingkostnader.

Marknaden har anpassat sig

PTS har även under hösten övervakat och utövat tillsyn över tillämpningen av den ”policy för skälig användning” som en mobiloperatör har möjlighet att tillämpa i syfte att förebygga onormal användning eller missbruk av reglerna. Vår genomgång visar att drygt 10 svenska mobiloperatörer som erbjuder roamingtjänster tillämpar en sådan policy, vilken i dessa fall nästan uteslutande innehåller villkor för hur mycket data en slutkund kan använda vid resa i EU utan att betala någon tilläggsavgift för roaming.

I några fall har de villkor som operatörerna tillämpar blivit föremål för extra granskning och tillsyn från PTS sida. I ett ärende fanns det misstanke om att operatören inte automatiskt tillämpade de nya reglerna på kunder som tidigare hade valt en alternativ tariff och inte heller informerade kunderna om de fördelar de skulle gå miste om de behöll sin alternativa tariff. PTS tillsyn visade att operatören hade agerat korrekt. En annan fråga som PTS utreder gäller mobiltjänster som inte erbjuds på samma villkor vid roaming i EU som hemma i Sverige.

Vi kan avslutningsvis konstatera att de stora operatörerna har tagit till sig de nya reglerna relativt snabbt, medan det har tagit lite längre tid för små operatörer. Under de 8 månader som nu har gått sedan EU:s roamingmarknad fick en ny utformning har vi samtidigt sett en ständigt ökande anpassning till den nya verkligheten för operatörer med nya abonnemangsformer och slutkundserbjudanden som följd. På slutkundssidan har vi som nämnts ovan kunnat konstatera ökad användning av roamingtjänster, vilket får anses visa på en ökad medvetenhet. Regelverket är dock inte helt okomplicerat och det kommer därför även fortsättningsvis att vara en uppgift för PTS att förklara och tydliggöra gällande regler för såväl slutkunder som marknadsaktörer och andra intressenter.

Av Fredrik Kapper
PTS enhet för elektroniska kommunikationstjänster

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*