Branschsamarbete och tillsyn minskar den oseriösa försäljningen

Klagomålen om aggressiv och oseriös försäljning av telefonabonnemang har minskat kraftigt de senaste åren. En förklaring är att de större telebolag som äger näten och den oberoende rådgivningsbyrån Telekområdgivarna arbetat systematiskt för att åtgärda problemen. En annan är att Konsumentverket prioriterat sin tillsyn av oseriösa bolag och dragit flera av dem till domstol. Jag tycker det är mycket glädjande att de initiativ som tagits ger resultat. Men arbetet måste fortsätta – vi kan inte blåsa faran över.

Äldre särskilt utsatta

Att olämpliga försäljningsmetoder används mot vissa grupper i samhället har länge varit ett känt problem. Problemen förekommer inom många branscher men telekombranschen har under flera års tid utmärkt sig med många klagomål till Konsumentverket, Telekområdgivarna och PTS.

Det handlar bland annat om konsumenter som blir vilseledda vid telefonförsäljning, till exempel genom att försäljaren lovar att lösa ut dem från tidigare abonnemang, eller inte är tydlig med vilka avtalsvillkor som gäller. Vi ser att äldre personer, ofta personer som har en skogs- eller jordbruksfastighet, samt personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta.

Handlingsplan mot problemen

För att stävja problemen enades i april 2015 de största telebolagen som äger näten om en handlingsplan för etiska försäljningsmetoder vid telefonförsäljning. Genom handlingsplanen åtog sig operatörerna att aktivt arbeta för att förebygga oetiska försäljningsmetoder, bland annat genom att följa Telekområdgivarnas uppföranderegler i sin telefonförsäljning och uppmuntra sina avtalspartners att göra detsamma. De skulle också följa upp klagomål mot leverantörer som hyr in sig i näten och ha återkommande uppföljning av hur handlingsplanen efterlevs. Under 2016 utvidgades handlingsplanen till att också omfatta försäljning till enskilda näringsidkare och annan försäljning (till exempel i butiker och gallerior).

Drygt två år senare kan vi se att arbetet har gett resultat i form av färre klagomål. Under perioden har ett tiotal operatörer lämnat marknaden eller förbättrat sin försäljning så att klagomålen mot dem minskat eller upphört.

Det gemensamma arbetet fortsätter

Men samtidigt kommer tyvärr nya företag som ägnar sig åt olämpliga försäljningsmetoder in på marknaden. När dessa upptäcks kan de relativt snabbt stoppas med stöd av handlingsplanen. Därutöver har Konsumentverket och KO stämt vissa företag i domstol och vunnit, vilket också bidragit till positiva effekter på marknaden. PTS har med stöd av lagen om elektronisk kommunikation inlett tillsyn gentemot flera av företagen.

Vi kommer att fortsätta samarbetet genom att kontinuerlig utvärdera handlingsplanen och se till att den följs. Vi kommer också att fortsätta föra klagomålsstatistik och bedriva tillsyn mot oseriösa aktörer på marknaden. Därigenom hoppas vi att problemen minskar ytterligare.

Målet är en konsumentvänlig telekommarknad där konsumenter gör välinformerade och aktiva val ur ett brett utbud av tjänster från seriösa leverantörer.

Av Ann-Sofie Fahlgren
Enhetschef på avdelningen för samhällsfrågor

En Kommentar

  1. 20180504 09:34

    Så glad att hitta sådan intressant information! Tack!

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*