Telö 17 visade på sektorns stora engagemang för totalförsvarsfrågor

Den 14 – 16 november avslutades Telö 17 med en gemensam övning som samlade telekomsektorn, PTS och representanter för Försvarsmakten. Telö 17 har varit en process med en rad utbildningstillfällen under året, och de avslutande tre dagarna var intensiva, spännande och utvecklande. Jag är imponerad över engagemanget från alla de aktörer som deltog.

PTS har arrangerat Telö-övningar sedan 2005 och detta var den första med totalförsvarsinriktning. De tidigare övningarna har fokuserat på civila kriser, som till exempel väderhändelser och terrorattentat.

Utkomsten av övningen är en diger lista av åtgärder som behöver vidtas, utmaningar som behöver hanteras och förmågor som behöver utvecklas för att stärka vår sektors förutsättningar att bidra till samhällets totalförsvarsförmåga. Jag ser också Telö 17 som vår sektors avstamp inför den stora totalförsvarsövning som ska genomföras 2020.

Regler i fredstid är basen

Fungerande elektronisk kommunikation är en nyckelfråga som kan avgöra hur samhället kan svara upp vid höjd beredskap och krig. Utgångspunkten är PTS arbete och ansvar som gäller i fredstid, där vi ställer krav på bland annat driftsäkerhet genom föreskrifter, och där vi ingår som en aktör i samhällets krisberedskapsarbete.

Vår erfarenhet är att vi har en god samverkan inom sektorn för elektronisk kommunikation genom till exempel NTSG (Nationella telesamverkansgruppen) för att hantera bland annat lägesrapportering och andra åtgärder vid allvarliga störningar och extraordinära händelser (kriser) i samhället. Det är denna grund vi bygger vidare på när vi diskuterar förberedelser för höjd beredskap och krig.

Vid höjd beredskap är det regeringen som beslutar om vilka regler och föreskrifter som behövs för att säkra elektroniska kommunikationer i samhället. PTS ansvar är att säkerställa att sektorn har förmåga att leverera i enlighet med samhällets behov såväl i kris som vid höjd beredskap. PTS har sedan tidigare föreskrifter som säger att operatörer behöver planera för höjd beredskap. Enligt våra nuvarande regler kan vi också förplikta vissa aktörer att (mot ersättning) vidta specifika åtgärder som behövs för totalförsvarets behov.

PTS har inlett arbetet med att se över om och i så fall hur föreskrifterna behöver moderniseras och om den kravnivå som vi har i dag behöver ändras.

Många frågor återstår

Det vi kan konstatera är att PTS som bevakningsansvarig myndighet i enlighet med krisberedskapsförordningen har en viktig roll dels genom att säkra upp att vår egen verksamhet fungerar i tider av höjd beredskap, dels att bevaka hur sektorn kan klara en sådan situation. Vi ska också löpande kunna ge regeringen och Försvarsmakten en aktuell lägesbild. Vårt mål är att sektorn ska klara att leverera det som behövs den dagen det behövs.

Diskussionerna och arbetet under Telö 17 visar att det finns en mängd frågor som behöver redas ut i det fortsatta arbetet med totalförsvarsplanering, Detta är en mycket prioriterad uppgift för oss.

Det handlar om hur vi och aktörerna i sektorn ska vara organiserade för att möta en krigssituation. Det handlar också om sektorns förmåga att kunna fungera oberoende av resurser utomlands, inrättande av alternativa ledningsplatser och hur vi säkrar behov av reservel. Den nya säkerhetsskyddslagen som beräknas träda i kraft den 1/1 2019 kommer också att ställa nya krav på vilken information och verksamhet som är skyddsvärdig.

Vi har nu en stor gemensam uppgift att ta oss an i uppbyggnaden av totalförsvarsförmågan. Övningen, som PTS genomförde i samarbete med Försvarshögskolan, visade att det finns en stor vilja från hela sektorn att delta i arbetet. På PTS har vi anpassat vår organisation för att bättre hantera just säkerhetsskydds- och totalförsvarsfrågorna, som vi identifierat som ett av våra fokusområden för 2018.

Av Dan Sjöblom
Generaldirektör PTS

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*