Så arbetar PTS för ett öppet internet

Ett öppet internet och vad det egentligen innebär har diskuterats och debatterats under många år världen över. I grund och botten handlar det om att slutanvändare ska ha rätt att över internet få tillgång till och distribuera information och innehåll samt använda och tillhandahålla applikationer och tjänster som de själva valt. Operatörer ska som huvudregel inte särbehandla trafik på internet genom att prioritera, sakta ned eller blockera trafik.

Förra våren blev Telias erbjudande om fri surf på vissa utvalda sociala medier särskilt uppmärksammat när det lanserades strax innan EU:s gemensamma regelverk (förordningen) om bl.a. ett öppet internet började gälla. PTS har under fjolåret granskat det erbjudandet tillsammans med Telias erbjudande om fri surf lyssna och Tres erbjudande om fri surf på musikstreaming.

Granskningen är avgränsad till trafikhanteringen

I tillsynen har PTS granskat den hantering av trafik som sker när slutanvändarnas avtalade datavolym är förbrukad. Något förenklat innebär det att den generella internetåtkomsten blockeras samtidigt som det ges fortsatt tillgång till vissa utvalda tjänster och applikationer.

PTS bedömning är att denna typ av trafikhantering står i strid med förordningens bestämmelse i artikel 3.3. Bestämmelsen sätter ramarna för hur exempelvis operatörer får hantera trafiken över internet. I tillsynsprocessen har Tre valt att frivilligt justera sitt erbjudande för att vara i linje med PTS bedömning. Telia har däremot valt att fortsätta med sina erbjudanden och PTS har därför fattat ett beslut och förelagt Telia att rätta sig.

Telia har överklagat beslutet. Kammarrätten har beslutat att PTS föreläggande tills vidare inte ska gälla (inhibition), vilket innebär att Telia för närvarande kan fortsätta tillämpa erbjudandena. Förvaltningsrätten har nu att avgöra om PTS bedömning varit riktig.

Telia har sedan PTS beslut valt att inkludera ytterligare tjänster i sitt erbjudande om fri surf på sociala medier. Det påverkar dock inte den principiella bedömning som myndigheten gjort i frågan om den trafikhantering som sker när den avtalade datavolymen är förbrukad.

Viktigt följa den långsiktiga marknadsutvecklingen

PTS kan konstatera att det som rapporteras i media ofta fokuserar på den fria surfen i sig, eller vad som också brukar kallas ”zero rating”. Det som är viktigt att påpeka är att myndigheten i de ärenden som nu är aktuella inte granskat om Telias (eller Tres) zero rating-erbjudanden som sådana är tillåtna enligt förordningen. Sådana bedömningar måste göras med utgångspunkt i en annan del av förordningens bestämmelser.

Förordningen uppställer inte ett absolut förbud mot zero rating, dvs. nollprissättning av en viss typ eller kategori av trafik. Vad gäller den typen av affärsmetoder är det upp till PTS att göra en bedömning i varje enskilt fall. Avgörande är om konkurrenssituationen på sikt riskerar att påverkas negativt och om slutanvändarnas rättigheter i praktiken begränsas väsentligt.

Internetmarknaden är dynamisk där nya erbjudanden är vanligt förekommande. Myndighetens bedömning av ett erbjudande är bl.a. beroende av internetleverantörernas och de berörda tjänsteleverantörernas marknadsställning.

Reglerna ska tillämpas i hela EU

Förordningens bestämmelser gäller på samma sätt inom hela EU. Därför görs det emellanåt jämförelser mellan hur PTS och andra regleringsmyndigheter agerar. Så långt ser vi att tillämpningen av bestämmelserna är samstämmig även om exempelvis den belgiska myndigheten har gjort en granskning utifrån en annan bestämmelse i regelverket än den PTS har utgått från i den ovan beskrivna tillsynen.

PTS kommer fortsätta granska de erbjudanden och ageranden på marknaden som omfattas av lagstiftningen om ett öppet internet. På det sättet vill PTS successivt klargöra reglerna för marknadsaktörer och slutanvändare. PTS vill även fortsatt ha en nära dialog med de aktörer som berörs av förordningen, inte minst för att räta ut frågetecken för att underlätta för marknaden att fortsatt tillgängliggöra ett öppet internet för svenska slutanvändare. Mer information om regelverket finns här.

Emma Närvä

Av Emma Närvä
Chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*