Strategi, samverkan och kreativitet viktigt för bredbandsutbyggnad

Vingåkers kommun tillsammans med Regionförbundet Sörmland har stått värd för en nationell bredbandskonferens för kommunala och regionala bredbandssamordnare från hela Sverige. Konferensen samarrangerades med PTS, Bredbandsforum, IP-Only, Telia, Svenska stadsnätsföreningen och SKL. Här gavs deltagarna möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring frågor som utmaningar med bredbandsutbyggnaden, hur målen i regeringens bredbandsstrategi ska uppnås och vad som krävs av de olika aktörerna för ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Något som var återkommande i diskussionerna var vikten av att olika aktörer samverkar för att vi tillsammans ska nå en framgångsrik bredbandsutbyggnad i hela Sverige. En annan fråga som återkom var vikten av att kartlägga hur bredbandsutbyggnaden och behovet av insatser ser ut och förankra det i strategier och handlingsplaner på kommunal och regional nivå. En tredje fråga som diskuterades var att det finns ett stort behov av att kommunicera nyttan av att som användare investera i snabbt och tillförlitligt bredband för framtiden.

Aktiva kommuner och län når längre

Det byggs bredband som aldrig förr i Sverige, bredbandsutbyggnaden på landsbygd tar fart och investeringarna i fast och mobil bredbandsinfrastruktur ökar. I PTS senaste bredbandskartläggning 2015 ser vi att fiberutbyggnaden ökat med åtta procentenheter på landsbygden på ett år och det investeras 10-12 miljarder varje år i fast och mobilt bredband i Sverige.

Det vi ser är gemensamt för de län och kommuner som lyckats bra med fiberutbyggnaden i Sverige är att de arbetar aktivt med frågan, har tagit fram en bredbandsstrategi och har en helhetssyn över länets eller kommunens behov. För att den positiva utvecklingen ska fortsätta och för att vi ska nå en framgångsrik bredbandsutbyggnad i hela landet behöver många olika aktörer samverka och det finns många olika sätt att lösa det på. Vad vi också ser är framgångsrikt för en heltäckande bredbandsutbyggnad är att prova nya lösningar och vägar framåt exempelvis genom samverkansavtal, upphandling eller ägardirektiv med krav på täckning.

Bredbandsforum gör stora insatser för den fortsatta utvecklingen genom att främja samverkan kring bredbandsutbyggnad och genom kansliet för de regionala bredbandskoordinatorerna. De regionala bredbandskoordinatorerna fyller en viktig funktion som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer, genom deras arbete med att stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor.

PTS främjar och stöttar utvecklingen

PTS arbetar med att främja utbyggnaden av snabbt bredband genom att informera, utbilda och samverka. Regeringens nya bredbandsstrategi har aviserat att PTS kommer att få en rad olika uppdrag som rör en del av de frågor som diskuterats på bredbandskonferensen i Vingåker. Bland annat kommer vi få uppdrag om att utreda hur tillståndsprocesser som är viktiga för bredband kan snabbas upp och vägleda länsstyrelser och kommuner i dessa frågor och att sprida kunskap om nyttan av bredbandsinvestering.

Vi ser fram emot att fortsatt aktivt bidra till ett helt uppkopplat Sverige år 2025!

Av Kerstin Karlsson
Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*