PTS har en viktig roll i arbetet för ett helt uppkopplat Sverige

Med visionen ”ett helt uppkopplat Sverige” presenterade regeringen strax före jul en ny bredbandsstrategi. Målen i strategin sträcker sig fram till år 2025, då hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband. För första gången finns också ett politiskt mål som gäller tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor och saker normalt befinner sig.

Hur ser då regeringen framför sig att vi ska nå målen? Man talar om en marknadsstyrd utveckling som kompletteras med offentliga insatser. PTS får en framskjuten roll i genomförandet av strategin, genom att regeringen aviserar att vi kommer att få en rad uppdrag.

Redan i dag har PTS ett omfattande arbete på bredbandsområdet. Det innefattar såväl att främja konkurrens, att se till att radiospektrum finns tillgängligt, att säkerställa att näten är robusta och säkra, att driva och delta i främjandearbete och att mäta och följa upp utvecklingen. Dessutom finns regeringens Bredbandsforums kansli och sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna lokaliserat hos oss på PTS.

Bland de uppdrag som regeringen nämner i strategin vill jag lyfta fram några exempel.

Analys av stadsnät och offentliga bredbandsinvesteringar

Regeringen vill titta närmare på förutsättningar för och effekter av offentliga bredbandsinvesteringar och kommer att ge PTS i uppdrag att kartlägga och analysera styrning av stadsnät, samt tillhandahållande och utbyggnad av bredband kopplat till konkurrenssituationen. PTS ska utreda om det är möjligt och lämpligt att göra undantag från lokaliseringsprincipen som innebär att kommuner endast ska ha verksamhet i den egna kommunen. Dessutom vill regeringen se en analys av om och hur man tydligare kan skilja på leverans på grossistnivå och på slutkundsnivå i stadsnät.

Stöd till en kostnadseffektiv utbyggnad

PTS ska utreda hur tillståndsprocesser som är viktiga för bredband kan snabbas upp och vägleda länsstyrelser och kommuner i dessa frågor. Dessutom ska PTS, i dialog med de regionala bredbandskoordinatorerna, ge vägledning till regionala och lokala aktörer i hur fasta och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att nå målen. Den senare insatsen ligger i linje med den pilotstudie som PTS genomförde under hösten.

Se över nivån för samhällsomfattande tjänster

Ett ytterligare kommande uppdrag handlar om att utreda hur de samhällsomfattande tjänsterna ska se ut – i detta fall vilken nivå på bredbandsuppkoppling som alla ska ha tillgång till. I dag är denna nivå 1 Mbit/s. Denna nivå har gällt sedan 2010 och behöver förnyas när behoven har utvecklats.

Det är mycket glädjande att PTS får en central och viktig roll i bredbandsstrategin. Jag är övertygad om att målen i strategin kommer att sporra oss alla, såväl de aktörer som investerar mycket i utbyggnaden varje år som våra kommuner, länsstyrelser och övriga myndigheter. Regeringen uttrycker väldigt tydligt i strategin att det är många olika aktörer och intressenter som behöver agera för att vi ska nå fram.

Efterfrågan på välfungerande bredbandstjänster är just nu mycket stark bland svenska hushåll och företag. Regeringen lyfter fram slutanvändares efterfrågan som en nyckelfråga. I vissa fall behöver den stimuleras genom mer information om nyttan med snabbt bredband. Men även om inte riktigt alla ännu är beredda att satsa på att ansluta sig till snabbt bredband tror jag att den största utmaningen, glädjande nog, kommer att vara att lyckas möta en stadigt ökande efterfrågan bland hushåll och företag.

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*