PTS nya regleringsverktyg för det fasta nätet tar form

En hörnsten i PTS arbete är att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna.

När vi lyckas i vårt arbete leder det till investeringar i ny infrastruktur, samtidigt som konsumenterna får tillgång till elektroniska kommunikationstjänster med hög kvalitet och till rimliga priser.

Vi ska alltid sträva efter att uppnå effektiva marknader genom att ingripa proportionerligt. Med andra ord bara använda de åtgärder som är nödvändiga för vårt syfte. För att kunna göra detta krävs det att vi har rätt förutsättningar.

Ny kalkylmodell nödvändig

Ibland behöver vi använda vårt mest ingripande regleringsverktyg, nämligen prisreglering. Under lång tid har vi använt vår fasta kalkylmodell (HY 10.1) för detta. Men denna modell kan inte långsiktigt möta de krav som den dynamiska marknadsutvecklingen kräver. Det berättade vi om i bland annat denna blogg. En utgångspunkt är att trots att prisregleringen på fibertillträde har lättats från och med den 1 december 2016 kan vi inte utesluta att vi, i framtiden, på något sätt kan komma att se ett behov av att åter införa prisreglering av denna accessform – oförädlad eller förädlad.

Vi har sedan en tid tillbaka kommit fram till att vi behöver en helt ny kalkylmodell för det fasta nätet. Det för att kunna möta de krav som marknadsutvecklingen ställer på oss. Till detta har EU-kommissionen i en rekommendation beskrivit hur reglerat tillträde till bredbandsinfrastruktur ska beräknas (se EU-kommissionens rekommendation om enhetliga krav på icke-diskriminering och kostnadsberäkningsmetoder för att främja konkurrens och förbättra klimatet för bredbandsinvesteringar (2013/466/EU).

Ett förslag till inriktning och principer för denna nya modell har varit på samråd med marknadens parter. Samrådet utgjordes av ett utkast till så kallat modellreferensdokument (MRD). Det resulterade i många synpunkter som vi under hösten har analyserat och i flera fall kommer att beakta.

De principer vi nu arbetat med att ta fram ska sedan omsättas till faktiska tillträdespriser. I ett första steg handlar det om nya priser till befintligt skyldighetsbeslut för marknad 3a (kopparaccesser) från februari 2015, liksom skyldighetsbeslutet för marknad 1 som beräknas fattas i februari 2017.

Samarbete med operatörerna viktigt

En förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt är att vi har ett bra samarbete med marknadens aktörer i form av synpunkter vid bland annat våra samråd, liksom god tillgång till relevanta uppgifter om de olika kostnader som finns när ett elektroniskt kommunikationsnät ska anläggas.

Därför har vi begärt och fått uppgifter från ett antal viktiga operatörer. Vi kommer i något fall behöva begära kompletteringar under början av nästa år. Eftersom det är mycket viktigt för oss att ha tillgång till adekvata uppgifter kommer vi inte tveka att vidta de åtgärder som krävs för att vi ska ha det underlag som är nödvändigt för oss i vårt uppdrag.

EU-notifiering till sommaren 2017

När vi har ett färdigt utkast av uppdaterad MRD och har utformat en modelldokumentation, förslag till ny kalkylränta samt modell kommer ett nytt samråd att genomföras med marknaders aktörer. Vid detta samråd kommer det också att framgå hur vi har hanterat alla de synpunkter som inkom vid det senaste samrådet.

Vår målsättning är att detta samråd ska genomföras så pass tidigt under 2017 att vår modell kan notifieras till EU-kommissionen till sommaren samma år.

Av Kristian Viidas
chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*