Hot och risker i fokus för telekomsektorn

PTS genomförde nyligen en it-säkerhetsdag för telekomsektorn. Intresset var stort – över 190 deltagare från 60 organisationer fick lära sig mer om hur säkerheten i nät och tjänster behöver tas om hand med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Syftet med it-säkerhetsdagen var att öka sektorns medvetenhet kring hot och risker till följd av att Sverige i dag, enligt regeringens bedömning, befinner sig i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Det gör att vi behöver tänka alltmer på hur vi ska säkerställa säkerheten i de nät och tjänster som levereras på den svenska marknaden för att möta den förändrade hotbilden. Vi har dessutom en tydlig politisk styrning att en planering för civilt försvar ska återupptas.

Målgruppen för dagen var personal från anmälda operatörer som arbetar med tekniska system och relaterade säkerhetsfrågor kopplat till stödsystem, tjänsteplattformar och underliggande infrastruktur i form av bland annat nätverk.

Dagen genomfördes med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt föreläsare från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), PTS och Forum för informationsdelning avseende informationssäkerhet (FIDI telekom).

Falska basstationer och överbelastningsattacker

Några av frågorna som togs upp under dagen var:

  • Vilka är de aktuella hoten mot våra it-system och vilka är aktörerna?
  • Falska basstationer – hot eller myt? Under senare år har det förekommit en rad artiklar i såväl dagspress som tekniktidskrifter om begreppet falska basstationer.
  • Hur ser läget ut avseende överbelastningsattacker?

Dagen bjöd även på live-demonstrationer och möjligheter för alla deltagare att själva få pröva både att angripa och försvara datorsystem med hjälp av koppling till FOI:s träningsanläggning CRATE (Computer Range And Training Environment). Deltagarna kunde även prova att med hjälp av pejlutrustning/mjukvaruradio på plats försöka identifiera en falsk basstation.

Början på ett fortsatt arbete

PTS ser den här dagen som början på fortsatt arbete med ökad säkerhet i nät och tjänster inom ramen för myndighetens arbete med civilt försvar. Vi har tidigare varit duktiga på att jobba med fysiskt skydd, reservel och redundans, men vi behöver bli bättre på att arbeta med logiska hot och hantering av dessa. Med denna dag har vi tagit ett första steg.

Att ha en god informationssäkerhet är vitalt för att säkerställa kontinuiteten och tillförlitligheten i nät och tjänster. God informationssäkerhet ska säkerställa att information är tillgänglig vid rätt tidpunkt och förhindra att information sprids till obehöriga, förvrängs eller tas bort. För att ha en god informationssäkerhet krävs ett samspel mellan teknik, de riktlinjer och rutiner som finns i företaget eller organisationen, myndighetskrav – samt inte minst en kunskap och förståelse hos berörda. Ofta är det inte tekniken som brister, utan kunskapen och förhållningssättet hos människorna i organisationen.

Av Christina Hedlund
projektledare på nätsäkerhetsavdelningen

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*