Tvister om postutdelning i flerfamiljshus – vilka regler är det som gäller?

I den pågående debatten om PostNords utdelningsuppehåll i flerfamiljshus framförs en rad felaktiga uppgifter. Det finns därför anledning att redogöra för vilka regler som gäller.

PostNords utdelningsplikt

PostNord är som utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten skyldigt att dela ut post till i princip alla, fem dagar i veckan. Denna utdelningsplikt är emellertid inte villkorslös. Mottagarna behöver inte teckna något abonnemang för detta och inte heller erlägga någon avgift för denna service. Den enda motprestation som krävs av postmottagarna, oavsett om dessa bor i villa eller flerfamiljshus, är att de har en av PostNord godkänd anordning för överlämnande av post. Detta regleras av PTS allmänna råd om utdelning av post (PTSFS 2008:6). På landet och i villaområden ska mottagaren, enkelt uttryckt, sätta upp en godkänd postlåda på en av PostNord anvisad plats. I flerfamiljshus ska bl.a. brevinläggen i dörrar eller fastighetsboxar vara utformade på ett visst sätt.

Hänvisning till att hämta post vid utlämningsställe

De allmänna råden riktar sig till PostNord men är inte tvingande på så sätt att PostNord måste tillämpa dem lika i varje enskilt fall. Detta ger utrymme för att vid behov, åtminstone delvis, tillmötesgå vissa av fastighetsägarens önskemål om avvikelser för att på så sätt lättare kunna nå en för bägge parter acceptabel lösning. Om detta ändå inte lyckas har PostNord, enligt de allmänna råden, rätt att som en yttersta åtgärd fullgöra sin utdelningsplikt genom att hänvisa mottagarna till att hämta sin post vid ett av PostNords utlämningsställen. Alla sådana förändringar i utdelningstjänsten förutsätter att PostNord i god tid upplyser postmottagarna och andra berörda parter om de planerade förändringarna. Inför ett förestående utdelningsuppehåll informerar PostNord även övriga postoperatörer i området om de aktuella förändringarna.

Meningen är dock att PostNord ska kunna komma överens med fastighetsägaren om vilka åtgärder som bör vidtas och när dessa lämpligen kan genomföras. Det finns i de allra flesta fall flera olika alternativ att välja emellan, allt från att sätta upp en enkel postlåda vid varje dörr till förhållandevis kostsamma ombyggnader av brevinläggen i dörrarna. En installation av godkända fastighetsboxar är ytterligare ett alternativ.

Tekniska krav och deras roll

Enligt de allmänna råden ankommer det på PostNord att – under PTS överinseende – lämna anvisningar om utformningen och placeringen av anordningarna för postöverlämning. Som ett riktmärke för hur brevinläggen i dörrarna bör vara utformade för att vara godkända av PostNord hänvisas i PTS allmänna råd till en särskild standard (SS-EN 13724). Denna standard är utformad utifrån vad som kan anses vara ergonomiskt acceptabelt. Skälet till att PTS har valt den i standarden angivna nivån är att det inte bedömdes lämpligt att ålägga PostNord att fullgöra sin utdelningsplikt under förhållande som medför förhöjd risk för arbetsskador för den personal som delar ut post. Även om detta de facto berör den miljö i vilken postutdelarna utför sitt arbete är det inte en arbetsmiljörättslig fråga utan en fråga om hur långt PostNords utdelningsplikt enligt postlagstiftningen sträcker sig.

Det rör sig heller inte om att genomdriva standardens tillämpning som den kommer till uttryck i bygglagstiftningen utan endast att ha den som ett villkor om man väljer att få sin post utdelad på ett visst sätt. Man behöver således inte åtgärda bristfälliga brevinlägg i dörren om man väljer en postlåde- eller fastighetsboxlösning.

Mellan 2005 och 2008 innehöll de allmänna råden bestämmelser som syftade till påskynda en generell övergång till fastighetsboxar. En sådan hade naturligtvis löst problemen med bristfälliga brevinkast. När bestämmelserna ifråga togs bort aktualiserade det återigen behovet av att åtgärda brevinläggen i de fastigheter där dessa fortfarande utgör en skaderisk för brevbärarna. Det är det som pågår nu. Det är emellertid inte fråga om att påtvinga fastighetsägarna just en fastighetsboxlösning utan den är, som nämnts, bara en av flera möjligheter som fastighetsägaren kan välja mellan.

Rättigheter vid ett utdelningsuppehåll

Vid ett förestående utdelningsuppehåll underrättar PostNord övriga postoperatörer som är verksamma i området om den aktuella förändringen. Enligt grundregeln att mottagaren har rätt att få all sin post till ett och samma ställe lämnar sedan samtliga postoperatörer in sina försändelser till det utlämningsställe som PostNord hänvisar till i stället för att dela ut dem till den berörda fastigheten.

De som har en funktionsnedsättning har under vissa förutsättningar rätt att få sin post utburen även om den fastighet de bor i är föremål för ett utdelningsstopp. Den som är 80 år eller äldre har alltid rätt till en sådan service.

Frågor om fastighetsboxar, utdelningsuppehåll och olika parters rättigheter och ansvar är, som nämns ovan, nu i fokus och sätter ljuset på behovet av tydlighet kring de lagar och regler som gäller i sammanhanget. En av Post- och telestyrelsens uppgifter är att lämna korrekt sådan information. På så sätt hoppas vi kunna öka förutsättningarna för en konstruktiv dialog mellan olika parter för att boende ska kunna få en väl fungerande postservice även framöver.

Mer information om bland annat utdelning i fastighetsboxar finns på vår webbplats.

Av Sten Selander
Chef för postavdelningen

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*