Spektrumhanteringen en viktig pusselbit när saker ska kommunicera

Alla talar just nu om sakernas internet (Internet of Things, IoT) och om maskin-till-maskin-kommunikation (M2M). M2M och IoT är samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera, förses med små inbyggda sensorer, sändare, mottagare och datorer. 50 miljarder enheter beräknas vara uppkopplade i världen år 2020, enligt Ericsson. Området kan förväntas skapa ökat välstånd genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher och PTS avser inom ramen för sitt sektorsansvar bidra till detta.

Vad ska då de nya teknikerna användas till? Jag deltog i en workshop inom CEPT i mars där utvecklingen inom M2M och IoT diskuterades och vill här lyfta fram några användningar som kan vara särskilt intressanta för Sverige.

Olika behov ger olika lösningar

När täckning och prestanda ökar för elektronisk kommunikation, samtidigt som priserna sjunker, blir allt fler användningar tekniskt möjliga och ekonomiskt försvarbara, ex. intelligenta transportsystem (ITS), drönare, e-hälsa, smarta energinät och automatisering inom industri.

Användningarna kan grovt delas in i två kategorier:

  • Massive M2M (många, billiga utrustningar med lågt ställda krav).
  • Critical M2M (färre, avancerade, dyrare, utrustningar med högt ställda krav på datavolymer, tillförlitlighet och kortare svarstider).

ITS väntas bidra till att minska antalet dödsolyckor i trafiken och förbättra effektiviteten i trafiksystemen i Europa. Vad gäller ITS, t.ex. förarlösa bilar och konvojkörning med lastbilar, är teknikutvecklingen långt kommen, men utmaningar kvarstår kring juridisk mognad och social acceptans och förtjänar uppmärksamhet för fortsatt utveckling.

Smarta energinät är tänkta att kunna stödja övervakning av energiflöden och anpassa sig till förändringar i tillgång och efterfrågan på energi. Viktiga mål är realtidsanpassning till konsumtion och bättre möjligheter att integrera energi från förnybara källor i sådana nät.

Både ITS och smarta energinät är alltså goda exempel på användningar som bland annat förväntas bidra till att uppnå politiska miljömål.

PTS spektrumhantering ska sätta så få begränsningar som möjligt

Men på vilket sätt kan och ska PTS bidra? Vi har en spektrumstrategi som fokuserar på att samhällsnyttan av användning av radiospektrum ska maximeras över tid. De bärande principerna för att uppnå detta är att spektrum ska användas effektivt och att PTS ska sätta så små begränsningar som möjligt vad gäller vilken teknik och vilka tjänster som används.

Baserat på strategin vill vi i första hand möta de behov och den efterfrågan på spektrum som uppstår genom exempelvis kommersiella nät, där användningarna delar både radiospektrum och infrastruktur. Därefter följer användning av redan harmoniserat radiospektrum och delad användning av ytterligare harmoniserat radiospektrum som undantas från tillståndsplikt. Lösningar där radiospektrum används med något slags exklusivitet för en specifik användning eller användare är inte att föredra, såvida inte särskilda skäl finns och användningen skapar stor samhällsnytta.

5G en möjlig lösning

De lösningar som nu diskuteras för att utveckla IoT och M2M är långt ifrån enhetliga. Exempelvis designas den femte generationens mobilnät (5G) för att möta de krav och affärssammanhang som förutses år 2020 och framåt. Kraven som ställs på ett sådant mer eller mindre allomfattande nät kännetecknas bl.a. av krav på att kunna hantera avsevärt större trafikvolymer, kortare svarstider, högre säkerhet och högre tillförlitlighet.

5G kan komma att erbjuda många olika typer av lösningar i samma nätarkitektur och därigenom möta ett stort antal olika behov, men det kommer att dröja flera år innan tekniken är mogen och kan implementeras i stor skala. Flera andra lösningar finns redan tillgängliga eller är inom räckhåll, såsom Sigfox, 4G, privata nät (PMR) och radio-LAN (WiFi). Dessa lösningar kan i olika utsträckning med kort varsel möta många av de behov som uppstår till följd av IoT och M2M.

PTS ser att det finns flera olika frekvensresurser att tillgå för denna bredare palett av lösningar, inklusive delar av ett framtida 5G. Samtidigt kommer nummer- och adresseringsfrågor samt integritets- och säkerhetsaspekter och att behöva diskuteras ytterligare, för att inte hämma innovationen, på vägen mot sakernas internet där även maskiner kommunicerar med varandra.

Detta är ett blogginlägg som baseras på PTS strukturerade arbete med omvärldsanalys. Under året avser vi att publicera flera bloggar med omvärldstema.

Av Morgan Westring
Internationell samordnare på spektrumavdelningen.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*