På väg mot ett paradigmskifte inom regleringen av bredbandsmarknaderna?

Lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft år 2003 och året därpå fastställde PTS de första skyldighetsbesluten, de så kallade SMP-besluten. Besluten innebär att en på marknaden dominerande aktör åläggs vissa skyldigheter, t.ex. att ge andra aktörer tillträde till nät eller tjänster. Sedan dess har bredbandsmarknaderna reglerats vid tre tillfällen.

Utvecklingen på marknaden har milt uttryckt varit dynamisk, med en hög investeringstakt. Antalet aktörer har ökat och konkurrensen har stadigt förbättrats vilket lett till ökat utbud, bättre kapacitet och fallande priser.

I samband med varje ny revidering har det varit debatt om PTS analyser och val av reglering, där köpare och säljare på marknaden framfört motsatta argument: regleringen är uddlös och ger inte förutsättningar för konkurrens respektive regleringen är för långtgående och hämmar konkurrens och investeringar.

Omdebatterad reglering

Det är en grannlaga uppgift att reglera en marknad. Analysen inbegriper många olika aspekter och avvägningar utifrån skilda perspektiv. Det säger sig självt att när man ska bedöma hur marknadsutvecklingen på en marknad med en extremt snabb utveckling kommer att se ut med respektive utan reglering, så är det ingen som med fullständig säkerhet kan veta vad som är rätt slutsats.

I en intern rapport, har vi gått tillbaka ett antal år och försökt bedöma och till och med kvantifiera effekterna av den konkurrensfrämjande förhandsregleringen av fast bredband. Rapporten indikerar stora samhällsekonomiska vinster till följd av regleringen.

När vi granskar de marknadsanalyser och SMP-beslut som fattats ser vi att PTS analyser blivit mer detaljerade för varje beslutsgeneration. Det är inte konstigt, varje gång förbättras kunskaper, erfarenheter och metodik. Denna utveckling har dock utmanats i och med att regleringen, till följd av en dynamisk marknadsutveckling, inte bara har finjusterats utan förändrats i grunden vid varje ny generation av beslut.

Vi ser också att PTS analyser har varit relativt träffsäkra och att många av marknadens farhågor inte i någon större utsträckning besannats. Tvärtom har marknaden utvecklats på det sätt som PTS förutsett men i en snabbare takt än vad någon har kunnat ana.

På sikt glider koppar och fiber i sär

En av de stora frågorna inför nu gällande regleringsbeslut för lokalt respektive centralt tillträde var om koppar respektive fiberbaserat bredband utgör substitut till varandra eller inte under perioden från beslutet till nästa revidering, dvs. under perioden 2015-18. PTS fann i sin analys att det alltjämt råder tillräcklig utbytbarhet och att dessa olika tekniker för bredbandstillgång därmed alltjämt finns på samma produktmarknad.

I nuvarande beslut aviserade PTS också att myndigheten, till följd av en av EU-kommissionens rekommendationer, kommer att behöva göra vissa justeringar i prissättningen senast den 31 december 2016. PTS planerar att genomföra dessa justeringar genom att ändra det befintliga beslutet, dvs. utan att revidera själva marknadsanalysen.

PTS har nu påbörjat arbetet med nästa generations reglering som ska beslutas inom tre år, dvs. senast under första kvartalet 2018. Vi har gjort en rapport kring utbytbarheten mellan olika bredbandstekniker på tre till sex års sikt. Analysen visar att koppar och fiberbaserat bredband inom denna tidshorisont med största sannolikhet kommer vara på olika produktmarknader. De glider med andra ord på sikt isär.

Fortsatta studier inför nästa generations reglering

Studien blir ett av flera underlag i analysen inför nästa generations reglering på den viktiga bredbandsmarknaden. Under 2016 fortsätter arbetet med att studera utbytbarheten mellan bredbandstekniker. PTS kommer då att genomföra en studie av korspriselasticiteten hos slutkunder, dvs. om en prishöjning innebär att konsumenter byter till annan typ av bredband.

Vi behöver fastställa hur vi bäst uppnår en effektiv konkurrens som gynnar investeringar och långsiktigt skapar attraktiva erbjudanden för slutkonsumenterna. Detta ska alltså ske i en framtid med en mängd olika fiberleverantörer som kanske agerar på en egen relevant produkt- eller geografisk marknad. Ett eventuellt paradigmskifte i marknadsavgränsningen kommer att få stora konsekvenser för regleringen av bredbandsmarknaderna.

Läs också bloggarna: Vilken nytta skapar PTS konkurrensfrämjande reglering?

Vem säljer tjänsterna och hur påverkas investeringar i en förändrad värdekedja?

Av Kristina Mellberg
Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

En Kommentar

  1. 20160624 09:02

    Tack för en intressant artikel, gillar verkligen vad du har skrivit och det är verkligen sant som du skriver.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*