Kan digitaliseringen ge oss smartare vård och hemtjänst?

Hur hänger bredbandsutbyggnaden ihop med äldreomsorg och trygghetslarm? Och kommer man i framtiden kunna bo i glesbygden och ändå ta del av moderna digitala hjälpmedel för att klara vardagen?

Den 22 januari deltog jag i en paneldebatt på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa. Temat var nyttjande av digitala tjänster i hemmet, såsom trygghetslarm och andra kontakter med hemtjänsten och vårdcentralen. Det handlar om tjänster som kräver en uppkoppling i hemmet. I panelen fanns representanter från anhöriga, kommunerna, teleoperatörer och branschföreträdare. Min roll var att beskriva PTS insatser och vårt uppdrag på infrastrukturområdet. PTS har inte tillsyn över trygghetslarm och liknande digitala hjälpmedel, och teleoperatörerna har inte någon skyldighet att säkerställa den typen av tjänster. Däremot ligger det i PTS roll att se till att hushållen har tillgång till en fungerande it-infrastruktur, i första hand genom en marknadsdriven utbyggnad.

Fortsatta nätinvesteringar krävs

Visserligen handlar utvecklingen av digitala hjälpmedel mycket om innovation och tjänsteutveckling. Och på mässområdet visade ett antal tillverkare och företag upp innovativa lösningar, vilket är ett bevis för att det finns ett stort utbud på marknaden, inte bara av traditionella trygghetslarm. Men gemensamt för de olika hjälpmedlen är att de förutsätter tillgång till it-infrastuktur, en infrastruktur som måste vara driftsäker och hålla rätt kvalitet. Med tiden kommer mer avancerade tjänster att finnas i hemmen; tjänster som kan kräva hög tillgänglighet, korta åtgärdstider och snabba svar. Vissa tjänster kan kräva mycket hög kapacitet såväl upp- som nedströms.

Det räcker alltså inte att ta fram nya digitala hjälpmedel, utan det behövs mer investeringar i fasta och trådlösa bredbandsnät så att alla kan ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett om de bor i tätort eller på landsbygden. Därför är det positivt att det görs så stora investeringar i nätutbyggnad i Sverige, både genom marknadens försorg och med hjälp av de bredbandsstöd som finns. Det är också positivt att det kommer ny teknik för bredband till de allra mest glest bebyggda områdena där det bor människor som är eller kommer vara beroende av digitala välfärdstjänster. Just nu håller PTS t.ex. på att utvärdera bredband via satellit i glesbygdsområden, en lösning som kan visa sig bli ett fungerande alternativ i områden där det inte byggs ut nät.

Kommunerna viktiga som kravställare

Alla i panelen var överens om att kommunernas roll som kravställare och upphandlare av digitala hjälpmedel är central, och att kommunerna behöver mer samverkan och erfarenhetsutbyte för att arbeta vidare med den här utmaningen. Kommunerna behöver kompetens om vilka digitala hjälpmedel som passar för det nät (fast eller trådlöst) som finns i användarens hem. Kommunen behöver också veta vilka krav på tjänstekvalitet och driftsäkerhet som måste ställas på leverantören för att tjänsten ska fungera dygnet runt.

De nya digitala hjälpmedlen kan också, om de används på rätt sätt, frigöra tid för hemtjänstpersonalen att ägna sig mera åt den personliga omvårdnaden människa till människa. Ingen maskin eller app kan ju ersätta det personliga mötet mellan två medmänniskor, och det är ju heller inte eftersträvansvärt. I en visningsmonter fick vi se hur man just med digital hjälp kan göra omvårdnaden mera personlig genom att larmet kopplar in en anhörig på trepartssamtal mellan användaren och larmcentralen.

Vi var också rörande eniga om att nästa och kommande generationers användare kommer ha högt ställda förväntningar på digitala hjälpmedel och välfärdstjänster i hemmet. Och att de ska funka alltid och överallt.

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

En Kommentar

  1. Jan-Olov Newborg
    20150203 13:29

    Alla borde förstå att e-hälsa med uppkoppling via fiber är mycket viktigt! Vi har väntat på fiber till vår telestation Bosebyn i Arvika kommun,sedan AXE växelstationen byggdes 1992. Men den gamla koaxkabeln med förstärkare var 1100 m ,dög ju så bra till just den telestationen. Nu vill Telia lägga ner Quadracoms 155 Mbit/s radiolänk dit sista juni 2015,så nu slocknar allt bredband.Hela Sverige ska leva skriver nu detta: http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa/nyhet/till-jordbruksverket-bredband-i-varje-by/

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*