Året som gått

Under det gångna året har det hänt mycket inom PTS ansvarsområden telefoni, internet och post.

Intensivt konsumentarbete

Marknaden för elektronisk kommunikation har länge varit problematisk för konsumenter. Snåriga avtal, svårförståeliga tjänstevillkor och aggressiv försäljning har varit exempel på problem som drabbat konsumenter av telefoni och bredband. Därför är det mycket glädjande att vi nu ser tendenser till ökat förtroende för branschens leverantörer. PTS har under 2014 i en dialog med branschen och Konsumentverket undersökt möjligheterna att förhindra oseriös försäljning av abonnemang, och har också medverkat till en branschöverenskommelse om bättre mobiltäckningskartor. Våra föreskrifter om tydlighet i avtal har funnits på plats i drygt ett och ett halvt år, och en tillsyn inleddes under hösten.

Mobiltäckning i fokus

Missnöje med mobiltäckning är en fråga som vi har ägnat mycket uppmärksamhet under 2014. I juni lämnade PTS en lista med 11 åtgärder för bättre mobiltäckning till it-ministern. Bland åtgärderna som vi nu arbetar vidare med märks till exempel en utredning om samhällsmaster men också arbetet med 700 MHz-bandet där PTS har i uppdrag att undersöka hur bandet kan användas för att skapa bättre täckning. Mobiloperatörerna har under 2014 också intensifierat sin utbyggnad av mobila bredbandsnät runt om i landet vilket är mycket positivt.

Innovationstävlingen allt mer etablerad

PTS startade sin tionde Innovationstävling under året med temat ”Förenkla för föräldrar”. Vårt arbete att stötta utvecklingen av elektroniska kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning genom innovationstävlingar är numera etablerat och får en hel del uppmärksamhet.

Nya konkurrensbeslut på gång

Den ekonomiska nedgång som präglat EU-området under de senaste åren har inneburit ökat fokus på hur nödvändiga investeringar i bland annat it-infrastruktur ska komma till stånd. I Sverige har vi samtidigt kunnat dra nytta av en hög och jämn investeringstakt i såväl fasta som mobilnät. De stora investeringarna i fiberinfrastruktur är i högsta grad efterfrågedrivna eftersom en stor andel av de som får möjlighet också väljer att ansluta sig och köpa tjänster i dessa nät. En fortsatt god konkurrenssituation som skapar valfrihet, kombinerad med goda förutsättningar för investeringar, är PTS fokus i arbetet med konkurrensfrämjande regler på bredbandsområdet. PTS har förberett nya beslut under året och i början av 2015 räknar vi med att besluta dessa.

Säkerhet allt viktigare

Nätens driftsäkerhet blir allt viktigare i takt med att samhällets beroende av elektronisk kommunikation ökar. Därför har PTS under 2014 arbetat såväl med fortsatta investeringar i robusthet som med att ta fram en tydligare kravnivå för driftsäkerhet genom föreskrifter. Mot slutet av året drabbades också en operatör av en överbelastningsattack, där operatörens servrar utsattes för anrop i stor skala via internet. Företagets system blev överbelastade vilket ledde till stora störningar. Överbelastningsattacker är ett vanligt fenomen som ofta är riktade mot och skapar stora problem för enskilda företag som är kunder hos en internetoperatör.

Eftersom detta är ett problem som kan drabba alla operatörer ser PTS behov av en branschdialog om vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga problem och om hur operatörer och myndigheter kan samverka för att begränsa effekterna av en attack. PTS kommer att bjuda in till ett dialogmöte i början av 2015.

Bevakning av post i glesbygd

Postutdelningen i glesbygd har diskuterats under året i samband med lokala förändringar i utdelningen från Posten, som är utsedd att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst. PTS övervakar denna utveckling noggrant, eftersom vi ser en utveckling mot minskande brevvolymer och att ett vikande underlag av postmottagare i vissa glest befolkade delar av landet kan innebära negativa effekter för enskilda. Kvaliteten på leveransen av den samhällsomfattande posttjänsten är i dag mycket god, och förändringar i utdelningen behöver förankras väl av Posten, med stor hänsyn till lokala förhållanden.

Internationellt arbete

Under 2014 har jag varit ordförande i Berec, en sammanslutning av EU:s regleringsmyndigheter inom elektronisk kommunikation. Det har varit ett intensivt år, där Berec har haft en aktiv roll i arbetet med de nya regleringsinitiativ som EU-kommissionen presenterat. Det handlar såväl om den kommande översynen av de grundläggande direktiv som styr regleringen som om de förslag som syftar till att driva på utvecklingen mot en gemensam inre marknad.

Efter ett intensivt år ser jag fram emot julledigheten, och vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

Av Göran Marby
Generaldirektör mellan 2010 och mars 2016

2 Kommentarer

  1. Martin Lindquist
    20141223 13:28

    Inte ett ord om datalagringsvändorna, mörkläggningen av er egen utredning, hot mot företag som lyder EU-direktiv, och annat spännande ”din” myndighet varit inblandade i under året?

  2. 20141223 14:13

    Vill minnas att det var en hel del stormande kring datalagring, något som påverkar hela svenska folkets integritet. En rejäl kovändning gjordes och många är nog nyfikna på vad som låg bakom. Ingen kommentar till det?

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*