Abonnentupplysning kan röja skyddade uppgifter

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 januari belyser Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö hur integritetsskyddet för tidigare dömda brottslingar åsidosätts. Genom att enkelt skaffa ett utgivningsbevis för sin webbplats erhåller företagen grundlagsskydd för publicerat material, vilket innebär att integritetsskyddsreglerna i Personuppgiftslagen får ge vika till gagn för den i Sverige så stadsfästa yttrandefriheten. Även Post- och telestyrelsen (PTS) har varnat för reglerna kring utgivningsbevis, eftersom de sätter integritetsskyddsreglerna i lagen om elektronisk kommunikation ur spel.

Ansvaret för integritetsfrågor vilar idag på flera myndigheter. PTS är tillsynsmyndighet över lagen om elektronisk kommunikation (LEK), med uppgift att bland annat främja tillgången till säker elektronisk kommunikation.  Att säkerställa integritetsskyddet för användare av telefoni- och bredbandstjänster är en av våra viktigaste uppgifter inom området. 

Precis som är fallet med personuppgiftslagens regler innebär de grundlagsskyddade rättigheter som följer med ett utgivningsbevis att LEKs regler inte får tillämpas när regelverken kolliderar. PTS har sett konsekvenserna av detta bland annat när det gäller regler om abonnentförteckningar. Tystnadsplikt gäller som huvudregel för alla abonnentuppgifter hos operatörerna. För att uppgifter ska kunna lämnas ut och bli tillgängliga via en abonnentupplysningstjänst krävs att abonnenten har lämnat sitt samtycke. Vanligen lämnas samtycke när abonnenten undertecknar villkoren för abonnemanget. Men abonnenten kan när som helst återkalla samtycket, vilket är vad som sker när en abonnent begär ett så kallat hemligt nummer hos operatören.

Under senare år har ett antal mobilapplikationer för bland annat abonnentupplysning introducerats på marknaden. När användare laddar ner appen godkänner man även ofta att företaget bakom appen får ta del av mobiltelefonens telefonbok och andra uppgifter som går att hämta ur appar i telefonen. Denna information publicerar sedan företagen på internet som en abonnentupplysningstjänst. Detta kan vara information som är mycket känslig för den som uppgifterna avser. Det kan till exempel röra sig om hemliga nummer till någon annan än den som laddat ner appen eller annan information som normalt omfattas av integritetsskyddsreglerna i LEK.

Genom att skaffa utgivningsbevis för den webbaserade abonnentupplysningstjänsten kringgår företagen således bland annat tystnadspliktsreglerna i LEK, och PTS står utan maktmedel att kunna ingripa.

PTS har liksom Datainspektionen framfört detta förhållande till regeringen tidigare. I takt med att användningen av telefoni och internet ökar i samhället, ökar också våra krav på att kommunikationen är säker och att integritetskyddet är intakt. Mot bakgrund av detta anser därför PTS, liksom Datainspektionen, att en grundlagsändring bör komma till stånd, och det fort. Konsekvenserna av att abonnentuppgifter, till exempel uppgifter om någon som lever med skyddad identitet, publiceras bara på grund av att någon i dennes närhet laddat ner en app, kan vara förödande och i värsta fall livsfarliga.

Av Göran Marby
Generaldirektör mellan 2010 och mars 2016

2 Kommentarer

  1. 20140204 13:33

    Bra synpunkter men tror att många av dessa ”appföretag” är utländska och ej följer svensk lag?

  2. Bloggredaktionen
    20140205 09:09

    Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) gäller för den som bedriver verksamhet i Sverige, även om man gör det från utlandet. Att man t.ex. har en abonnentupplysningstjänst med svenska abonnenter som riktar sig mot användare i Sverige är förmodligen tillräckligt för att kraven i LEK ska gälla. Däremot kan det finnas praktiska problem med att tillämpa reglerna mot någon inte befinner sig inom landets gränser. Motsvarande regler om abonnentupplysning gäller inom hela EU.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*