2013 i backspegeln

I slutet av varje år sedan jag kom till PTS har jag slagits av samma sak – det händer mycket på områdena telefoni, bredband och post.

Ändrat konsumentbeteende driver fram nya affärsmodeller

En förändring som varit på gång länge blev tydlig under 2013. Operatörerna på marknaden för elektronisk kommunikation har nu börjat anpassa sina affärsmodeller efter den beteendeförändring hos användarna som utvecklats de senaste åren. De svenska användarna efterfrågar snabbt bredband, och denna efterfrågan finns oavsett var användarna befinner sig. Andelen fiberabonnemang fortsätter öka och den snabbaste mobila bredbandstekniken (4G) har fått sitt genombrott. Med fortsatt snabbt ökande datatrafik i mobilnäten har teleoperatörerna satts under press för att hitta nya affärsmodeller. De gamla trygga intäktskällorna telefoni och sms, som tidigare debiterades per minut eller per styck, erbjuds nu allt oftare obegränsat till en fast abonnemangskostnad. Kundens val blir hur mycket data som ska ingå i paketet. Andelen av mobiloperatörernas intäkter som kommer från data fortsätter att öka, medan intäkterna från samtal och sms minskar.

Även postmarknaden genomgår en långsam förändring, där brevvolymerna stadigt minskar till förmån för alternativa sätt att kommunicera. Den ökande webbhandeln ger å andra sidan tillväxt på paketmarknaden. I gränslandet mellan post och elektronisk kommunikation finns utrymme för många nya idéer att växa fram.

Landsbygdsfrågor viktiga under året

När jag här ska lyfta fram några aspekter av PTS arbete under 2013 kommer jag i första hand att tänka på arbetet med mobiltäckning. Det finns två bilder av mobiltäckningen. Många användare runt om i landet vittnar om att det finns problem med att ringa och använda internet i mobilnäten. Samtidigt har vi de kanske mest utvecklade mobilnäten i världen, inte minst med tanke på hur glesbefolkat vårt land är. Vi arbetar under året med flera regeringsuppdrag som relaterar till mobiltäckning. Bland annat har vi under hösten tillsammans med länsstyrelser arrangerat regionala dialogmöten för att hitta smarta sätt att få till bättre täckning och kapacitet.

Mobiltäckningsfrågan är också tätt sammankopplad med tydlighet för användarna, så att de förstår vad olika aktörer erbjuder, får rätt förväntningar och sedan får leverans som motsvarar förväntningarna. De föreskrifter om hur avtal ska utformas och vad de ska innehålla som stod klara i somras är ett redskap för att uppnå ökad tydlighet.

Landsbygdsfrågor har funnits högt på vår agenda under året. Vi har följt upp hur tillgången till posttjänster utvecklats i mer glesbefolkade delar av landet. Generellt har fler fått längre avstånd till brevlådor sedan vår förra mätning 2006, samtidigt som förändringarna är små. Vi har en pågående dialog med Posten om servicen i hela landet, så att postmottagarna ska fortsätta ha en god service även när förändringar genomförs.  

Det är också glädjande att följa utbyggnaden av bredband i glesbygd, såväl fiberprojekten som delfinansieras av bredbandsstöd, som täckningskravsutbyggnaden i 800 MHz-bandet.

Arbete för bättre stabilitet ger resultat

Vårt konkurrensfrämjande arbete, där vi genom beslut om skyldigheter för dominerande aktörer skapar förutsättningar för bättre konkurrens, har nått några milstolpar under 2013 i och med att tredje generationens beslut om skyldigheter kommit på plats. Besluten gäller ett antal delmarknader, bland annat fast och mobil samtrafik. Våra beslut om samtrafikpriser har varit en av de frågor som bidragit till en debatt om osäkerhet på marknaden till följd av regleringen. Bland annat detta uppmärksammades i Riksrevisionens granskning av telemarknaden som presenterades i våras. Granskningen uppmärksammade de åtgärder vi genomfört under de senaste åren i syfte att öka stabiliteten. Nu börjar vi få kvitto på att vårt arbete varit framgångsrikt, i och med att våra regleringsbeslut under de senaste åren stått sig vid domstolsprövning. 

Fortsatt samarbete med elsektorn nödvändigt för robusthet i näten

Under hösten hölls huvudövningen i krisövningen Telö13. Fokus för övningsverksamheten under året har varit samverkan mellan el- och telesektorerna. Vid längre avbrott i elförsörjningen försvinner snart möjligheten till elektronisk kommunikation, det visade sig inte minst under de höststormar som drabbade landet i november. Därför lägger vi stor vikt vid att genomföra övningar som omfattar såväl telesektorns aktörer som övriga samhällssektorer.

Det förebyggande arbetet i form av övningar och insatser för ökad robusthet måste också balanseras med en tydlig uppföljning i form av tillsyn över hur teleoperatörerna hanterar driftsäkerhet och integritetsskydd i vardagen. Vi har fått nya verktyg på detta område i och med att föreskrifter om incidentrapportering har kommit på plats. Dessa ger oss en bättre bild av läget och blir en bra grund för djupare granskningar.

Internationellt engagemang ger resultat

Slutligen är det svårt att tala om 2013 utan att nämna PTS internationella arbete. Myndigheten har en mycket aktiv roll inom EU och i globala organisationer som Internationella Teleunionen. Skälet till att vi lägger resurser på det internationella arbetet, främst inom EU, är att det ger oss en möjlighet att påverka framtidsfrågor som har inverkan på den svenska marknaden. Ett kvitto på vårt engagemang är att jag har ordförandeposten i Berec under 2014. Berec har en nyckelroll, bland annat när EU-kommissionen tar fram nya regler, men också när Kommissionen följer upp att medlemsstaterna följer reglerna.

Och med detta vill jag önska en god jul och ett gott nytt år. PTS-bloggen tar nu också jullov och är tillbaka i mitten av januari.

Av Göran Marby
Generaldirektör mellan 2010 och mars 2016

3 Kommentarer

 1. Jan-Olov Newborg
  20140114 16:55

  Ang 10 miljarder nya mobilnummer i Sverige!

  Telekomnyheterna skrev om att PTS hade begärt att 10 miljarder nya mobilnummer skulle reserveras.Jag trodde det var en felskrivning, men Telekomnyheterna skickade PTS rapport med sur kommentar!

  10 miljarder nya mobilnummer i Sverige?

  Hade man skrivit 10 miljarder nya IP-adresser hade man förstått det hela ! Att varje kylskåp,värmepump, skrivare,m.m, ska ha ett IP-nummer i ett WIFI system,kopplat till fiberkabel är lätt att förstå,men inte eget mobilnummer!

 2. Bloggredaktionen
  20140115 09:58

  Hej Jan-Olov.
  Förslaget till beslut från PTS innehåller öppnande av två olika nummerserier, en för vanliga mobilnummer (079-serien, ger 10 miljoner nya nummer) och en specifikt för mobilt bredband och andra datatjänster (071 0-serien, ger 10 miljarder nummer). Så de 10 miljarder nummer du läst om handlar alltså om tjänster där maskiner pratar med varandra. Förslaget till beslut (som varit ute på remiss) hittar du här: http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2013/Remiss-av-forslag-till-andring-av-telefoninummerplanen/.
  /Bloggredaktionen

 3. Jan-Olov Newborg
  20140116 22:11

  Om antalet mobiltelefoner i världen nu är 4.5 miljarder, så verkar 10 miljarder mobiler enbart i Sverige lite mycket. 5G ska baseras till stor del på WIFI, anslutet till fibernätet.Redan idag är ju skrivare,värmepumpar,m,m anslutna till WIFI med IP-adresser.

  Vi har larm idag med kontantkort till mobilnätet,som upphör att gälla efter 1 år om inget larm går och exv Telia tar pengarna!

  Varför gör inte PTS något åt detta?

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*