Har vi bra eller dålig mobiltäckning i Sverige?

Denna debattartikel har publicerats i medier i kortare version:

Dålig mobiltäckning har blivit ett hett debattämne runt om i landet. Medierna har byggt ”skämskartor” där folk har fått rapportera in var det inte går att ringa. Post- och telestyrelsen (PTS) har på senare tid mött till exempel länsstyrelser, kommuner och riksdagsledamöter för att diskutera situationen. Senast besökte vi Västernorrlands län. Debatten är bra eftersom den leder till att problemen kommer upp på bordet.

Det finns två bilder av mobiltäckningen – och båda dessa bilder är sanna. Den ena visar en stark utveckling. Vi följer telebolagens utbyggnad och ser att de bygger nya nät och förbättrar täckning och kapacitet. Sverige ligger mycket långt framme.

Den andra bilden är den som många konsumenter ger av att det på många ställen fungerar dåligt att ringa och surfa. För dessa konsumenter är det en klen tröst att få höra att Sverige ligger i framkant.

Flera faktorer påverkar täckningen
Den täckning konsumenterna får när de ska använda tjänsterna beror på många faktorer. Att debatten tagit sådan fart kan ha att göra med att vi i dag förväntar oss så mycket mer av vår mobilanvändning än för bara fem år sedan. De vita fläckar utan täckning som finns i vårt stora och glest befolkade land är ett större problem för oss i dag, när vi är vana vid att kunna ringa och surfa ”överallt”. Vi reagerar starkare på att det saknas täckning, även i områden där man aldrig har kunnat använda tjänsterna.    

Det finns geografiska förhållanden, till exempel berg och dalar, som gör att mobilsignalerna inte når fram lokalt trots att området annars skulle ha täckning. Även väggar kan skärma av så att det saknas täckning inomhus.  

Det uppstår också kapacitetsproblem när många vill surfa med smarta mobiler samtidigt.

Dessutom är de smarta mobilerna inte är så smarta när det gäller mottagningen. Antennen, som tidigare stack ut från telefonen, är nu inbyggd och mycket mindre. Telefonernas mottagning är sämre trots att mobilnäten har samma täckning som tidigare.

Vad gör PTS åt problemen?
Jag är naturligtvis inte nöjd när telefoni och bredband fungerar dåligt för många konsumenter. Som myndighet står vi på konsumentens sida. PTS bidrar till att förmedla bilden av Sverige som mobilt föregångsland, och kanske har vi underskattat behovet av att informera konsumenter. Det är dock viktigt att betona att det är telebolagen som ansvarar för att deras tjänster fungerar och att de skapar rimliga förväntningar hos sina kunder. Den rollen kan och ska inte en myndighet ta över.

Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för en marknad med konkurrerande telebolag, och att dessa får tillgång till frekvenser så att de kan bygga nät utifrån den efterfrågan de ser. I de tillstånd där det är lämpligast att bygga stor yttäckning har PTS ställt täckningskrav, för att på så sätt driva utbyggnaden längre än till de områden där kundunderlaget är stort. Kraven måste dock vara utformade så att kostnaderna för att leva upp till dem är rimliga för telebolagen, annars blir det ingen utbyggnad.

Men vad gör då PTS när de två bilderna som jag beskrev ovan krockar – när nya nät byggs och täckningskraven är uppfyllda, men tjänsterna inte fungerar som användarna förväntar sig?

 • Vi arbetar långsiktigt för att göra frekvenser tillgängliga så att nya nät kan byggas ut och klara den ökande datatrafiken. 
 • Vi tar fram konsumentinformation med goda råd om vad man själv kan göra för att få bättre täckning.
 • Vi ställer krav på telebolagen att tydligare beskriva vad konsumenterna köper och vad de kan förvänta sig.
 • Vi inleder en nationell dialog med bland annat telebolagen under våren för att fördjupa och belysa olika perspektiv i frågan.
 • Vi kommer att ta en mycket aktiv roll i den arbetsgrupp om hinder för mobilnätsutbyggnad som regeringens Bredbandsforum nu diskuterar. Jag tror att man kan nå långt genom smarta samarbeten mellan stat, regioner, kommuner och telebolag, till exempel för att underlätta marktillstånd och bygglov för master.  

Debatten om mobiltäckningen är ett tecken på något i grunden positivt – vi är avancerade användare som kräver mycket, vilket avspeglas i en omfattande utbyggnad av nät med modern teknik. Telebolagen har ett stort ansvar för att deras kunder ska förstå vad de köper, och sedan leverera det kunderna förväntar sig. PTS ser mycket positivt på den möjlighet att testa hur tjänsterna fungerar som flera telebolag erbjuder.

Så har vi egentligen bra eller dålig täckning? Svaret är både ja och nej, och oavsett vilket kan det bli bättre. Om alla inblandade – stat, kommuner, telebolag och konsumenter bidrar finns goda förutsättningar för att Sverige ska fortsätta vara ett mobilt föregångsland, även i de delar som är mer glesbefolkade.

Göran Marby, generaldirektör.

41 Kommentarer

 1. Tim
  20130321 15:00

  Att dagens mobiltelefoner är dåligt anpassade för mobilnätet är helt sant. Min iPhone tappar mottagningen ofta och länge, och det fungerade rent ut sagt bättre med min Ericsson T20 för över tio år sedan. Men faktum är att varken en modern smartphone eller en äldre mobil visar fler ”pinnar” här nu än då, trots regelbundna uttalanden från mobiloperatörerna om att täckningen ska bli – och blir – bättre på landsbygden. Detta påverkar inte bara hur man ser på operatörerna, utan även hur mycket man litar på tekniken och hur stora framtidsutsikter man känner att man har, teknikmässigt. Här i området står nu många inför valet mellan att skaffa en väldigt dyr fiberuppkoppling eller att vänta på 4G-tekniken och hoppas att den kommer fungera. Jag tog just en snabb titt på 4G-Patrullen.se och såg att mätningar i Helsingborg har visat hastigheter på hela 50 Mbit – men även på 6 Mbit, märkbart sämre än vad vi i dagsläget får ut via våra kopparledningar. Vi har i praktiken ingen aning om ifall kommunen kommer blåsa bort våra pengar (cirka 15 000-20 000 per hushåll) i onödan, eller om vi borde passa på för att inte vid ett senare tillfälle bli tvungna att betala flerdubbelt för exakt samma tjänst när kopparledningarna tas bort och inga fungerande trådlösa alternativ existerar. PTS borde sätta hård press på kommunerna så att de verkligen informerar om alternativ till fiber och visar bevis på vad som mest sannolikt kommer vara det bästa valet!

 2. Hans Andersson
  20130324 16:42

  Efter att ha lyssnat på dagens debattprogram ”Kaliber” och tidigare motagit flera hundra mail om PTS inkompetens (efter att vårt kopparnät klipptes av Telia) så är det uppenbart, lägg ned nuvarande PTS och ersätt med en fungerande myndighet.
  I Uzbekistan betalade Telia miljarder i mutor för licenser, i Sverige får operatörerna licenserna gratis utan krav! Ett minimikrav för att få och få behålla en licens måste ju vara att även mindre lönsamma delar förses med fungerande kommunikationer.
  Visserligen presenterar operatörerna teoretiska täckningskartor som i bästa fall kan stämma, men då ingen (läs PTS) orkar kolla hur det verkligen ser ut är det helt ointressanta siffror. Att PTS glatt visar upp dessa siffror är ytterligare ett bevis på den inkompetens som råder!
  Gör:
  – Stryk omedelbart devisen att PTS arbetar för att hela landet skall ha fungerande telekommunikation.
  – Lägg ned PTS i nuvarande form – lekstugan har fått fortsätta för länge till stor skada för en stor del av det Sverige som inte är storstad

  Hans Andersson

 3. Bloggredaktionen
  20130325 07:39

  Hej Hans. Även jag blev upprörd när jag hörde radioprogrammet om de problem som finns med telefonin i glesbygd. Vi måste bli ännu bättre på att följa upp att de lösningar som ersätter det gamla kopparnätet verkligen fungerar. Vårt arbete med att följa upp Telias teknikskifte kan du läsa mer om här: http://www.pts.se/sv/Telefoni/Fast-telefoni/telias-teknikskifte/

  Du har tyvärr missuppfattat en hel del kring PTS och vår verksamhet, vilket kanske förklarar hur du väljer att uttrycka dig i ditt inlägg.

  Här i Sverige får till exempel inte operatörerna några licenser ”gratis utan krav”.

  År 2009 när GSM-tillstånden gick ut fanns en så kallad presumtion i lagen om att tillstånd skulle förlängas. Lagen är nu ändrad, så att vi tar tillbaka tillstånd efter tillståndstiden, och tilldelar dem på nytt. I samband med att de aktuella tillstånden förnyades valde PTS att skärpa tillståndsvillkoren kraftigt. De ursprungliga och då fortfarande gällande kraven från 90-talets början om att täcka europavägar och tätorter med över 10 000 invånare skärptes till att tillståndshavarna måste behålla sin befintliga yttäckning för taltelefoni per län fram till 2015 med möjlighet till förlängning.

  Vi har sedan 2008 genomfört auktioner i tre viktiga frekvensband (800, 1800 och 2600 MHz) där tillståndshavarna betalat totalt cirka 5,5 miljarder kronor. Pengar som gått till statskassan. I auktionen i 800 MHz-bandet förenades ett tillstånd med ett täckningskrav som innebär att 300 miljoner ska användas för bredband till hushåll och företag i glesbygd. Det kan du kan läsa om här: http://www.pts.se/Internet/Bredband-ADSL/Utan-bredband/

  I tillsynen är det tillståndsvillkoren och inte operatörernas täckningskartor vi granskar. Vi begär in detaljerade uppgifter om telebolagets nät (sk nätplanering) och granskar detta. Detta kompletteras vid behov med att vi genomför stickprovsmätningar av täckning i fält.

  När du skriver att PTS är en ”lekstuga” som skadat den del av Sverige som inte är storstad vill jag också gärna uppmärksamma dig på vårt arbete med att medfinanisera bredbandsutbyggnad i glesbygd – hittills har projekt som omfattar cirka 35 000 hushåll fått statligt stöd för att bli uppkopplade med fiberbredband. Läs gärna mer om detta här: http://www.pts.se/sv/Internet/Bredband-ADSL/Bredbandsstod-for-landsbygden/

  Det är tråkigt att du fått en så negativ bild av PTS och jag hoppas att dessa klargöranden gjort något för att ändra den bilden.

  Bloggredaktionen/ Peter Ekstedt

 4. Stefan Axelsson
  20130325 13:57

  TCO Development mätte förr i tiden TCP-värdet vid test av mobiler. Skulle man inte kunna kräva att telefontillverkarna ska vara skyldiga att redovisa TCP-värdet för sina olika modeller.
  När man frågar en säljare om en mobils radioegenskaper får man bara se en fågelholk som idiot-förklarar en för att man kommer med en så ”dum” fråga. Beror det på att vi är för få konsumenter som prioriterar god mottagning och samtalskvalitet på våra mobiler? /Stefan

 5. Hans Andersson
  20130326 11:04

  Bäste Peter Ekstedt!
  Enligt PTS eget dokument (PTS-F-2005:5) så delades 3G licenserna ut till (slutligen) tre grupper av operatörer efter en ”skönhetstävlan”. Varje grupp åtog sig bland annat att nå 98,9% av Sveriges befolkning år 2003. Det skulle motsvara att hela Sveriges befolkning idag skulle ha tillgång till 3G från samtliga av dessa operatörer utom 104-105 tusen personer. Ingen av operatörerna är ännu i närheten av denna täckningsgrad (operatören 3 ligger väl knappt över 50 %) och ingen kommer heller att nå dit då PTS sänkt kraven kraftigt. Ingen licensavgift lär ha krävdes av de som fick licenserna och då inte heller viten lär ha utkrävts, trots dessa flagranta avtalsbrott så fortsätter jag att påstå att licenserna delades ut ”gratis utan krav”, eftersom det inte blev någon påföljd av att inte uppfylla kraven.
  Att dels sänka kraven på täckning, acceptera ”i bästa fall” täckningskartor mm är ett dråpslag mot Sveriges befolknings möjlighet att bo och arbeta utanför de större städerna.
  Värre kommer det att bli, just nu rasar många små och medelsmå orter över att deras fasta telefon (i bästa fall) ersätts av teknik som fungerar av och till. Isbildning, obeprövad teknik, batteriproblem mm gör att man inte kan lita på telefonen längre. Turistföretag tappar gäster då det inte går att ringa och boka och ännu värre, vid nödsituationer går det inte att tillkalla hjälp.
  Jag har så noga det går försökt förstå vad PTS gjort för att tvinga fram stopp för nedmonteringen i väntan på verifierat fungerande teknik, men hitintills verkar det i praktiken mest vara att PTS skall ägna månader åt att läsa senaste svaret från ett Telia som i god takt fortsätter klippa ledningar.
  Resoluta åtgärder krävs, varför inte börja med att lokalisera ett antal av PTS nyckelmedarbetare till orter med dokumenterade kommunikationsproblem. Det kanske kan leda till en förståelse för behovet av en fungerande myndighet som motvikt till de kommersiella operatörerna.
  Hans Andersson

 6. Bloggredaktionen
  20130326 13:25

  Hej igen Hans.

  Utbyggnadskravet i 3G baserade sig på operatörernas utlovade utbyggnad – 8 860 000 personer skulle täckas 2003. Detta är uppfyllt av samtliga tillståndshavare. Tillsynsprocessen finns redogjord för i detalj i det faktablad du hänvisar till.

  Vi kommer nog inte att komma överens i alla frågor, men tack för dina synpunkter.
  Bloggredaktionen/Peter Ekstedt

 7. Ronny Andersson
  20130326 18:54

  Kan bara instämma i Hans Anderssons kommentarer ovan. Det är inte på Stureplan problemen finns. En utlokalisering till glesbygdskommun skulle snabbt få PTS att få insyn i de verkliga förhållandena.
  PTS har dessutom gett sitt godkännande till försämringar av den redan dåliga täckningen på 3G-nätet efter 2014. Är tidpunkten vald för att en då nyvald regering inte skall behöva skämmas för sin statliga tillsynsmyndighet under valet ?

 8. Bloggredaktionen
  20130327 08:50

  Hej Ronny. Jag förstår tyvärr inte vad du menar att PTS skulle godkänt försämringar i 3G-nätet efter 2014. Förklara gärna både vilka försämringar och vilket godkännande du talar om.
  Bloggredaktionen/Peter Ekstedt

 9. Rune Mannerstam
  20130331 08:09

  Vad är det som gör att PTS försvarar operatörernas agerande i stället för att ställa krav på bättre täckning i områden som av operatörerna betecknas som olönsamma? Tacksam för ett ärligt svar!

 10. Gagarin Miljkovich
  20130402 06:32

  Det finns inget alternativ till fiber. Allt annat är marknadsföring för att lura den okunnige. Fiber är det bästa valet i alla sammanhang.

  Ingen annan teknik kommer upp i den tillförlitlighet och prispress som fiber har. Med fiber har du inga begränsningar i trafikmängd som du ALLTID har med mobila lösningar.

  För mobilt bredband får du betala för ett visst antal GB, typiskt 20-30 GB per månad, kostar ca 300-500 kr/månad.

  För 300-500 kr/månad får du obegränsad trafik på fiber med hastigheter mellan 10 till 1000 Mbit/s.

 11. Bloggredaktionen
  20130402 10:15

  Hej Rune, och tack för din fråga.

  PTS uppdrag är att skapa goda förutsättningar för en marknad med konkurrerande telebolag, och att se till att dessa får tillgång till frekvenser så att de kan bygga ut nät utifrån den efterfrågan de ser. Riksdagens mål uttrycks på följande sätt: ”säkra, robusta och lättillgängliga kommunikationer som i första hand tillhandahålls genom fungerande marknader”.

  Vid tilldelning av tillstånd kan vi ställa täckningskrav, för att driva utbyggnaden längre än till de områden där kundunderlaget är stort. Kraven måste dock vara utformade så att kostnaderna för att leva upp till dem är rimliga för telebolagen. Om de är alltför betungande kommer det inte att finnas intresse för tillstånden och utbyggnaden uteblir. Kraven bör inte heller vara skadliga för konkurrensen.

  PTS har ställt täckningskrav i de tre frekvensband som är lämpligast för att bygga ut bra täckning.

  Jag håller inte med om att PTS ”försvarar operatörernas agerande”. Telebolagen ska uppfylla tillståndsvillkoren, och de ska också se till att de inte utlovar mer i sin marknadsföring och i sina täckningskartor än vad de kan hålla. Eftersom många faktorer gör det svårt att garantera täckning överallt och i alla situationer, bör prova-på-erbjudanden bli vanligare och mer lättillgängliga för konsumenterna.

  Jag hoppas att detta besvarar din fråga.
  Bloggredaktionen/Peter Ekstedt

 12. Rune Mannerstam
  20130402 15:36

  Telias täckningskarta för Vätö, där jag bor, utvisar inte minsta inskränkning i mottagningsförhållandena. Jag har i tron att täckningskartan är korrekt skaffat mig en mobiltelefon helt i onödan. Det visade sig nämligen att det endast i undantagsfall går att ringa. Om man går runt huset några varv och verkligen hittar en plats som har tillräcklig mottagning så att man kan koppla upp ett samtal så bryts samtalet i normalfallet efter en kort stund. Så kan man ju inte ha det!
  Jag frågar mig också varför täckningskartorna endast ger besked om täckningen utomhus. Menar PTS verkligen att man ska vistas utomhus med sin mobiltelefon dygnet runt?
  Telia har vid två tillfällen cyniskt tackat för abonnenters förfrågningar om förbättringar av mottagningsförhållandena men samtidigt förklarat att det inte är lönsamt att förbättra mottagningsförhållandena i området. Vem avgör vad som är lönsamt – Telia eller PTS? Har inte PTS åtminstone insyn i hur lönsamhetskraven formuleras och genomförs i praktiken?

 13. Bloggredaktionen
  20130403 15:42

  Hej igen Rune. Jag förstår verkligen att du är besviken över att verkligheten inte stämde med kartan.
  PTS anser att telebolagen måste bli bättre i kommunikationen med sina kunder, och förklara vad täckningskartan visar och vilka begränsningar som finns i att visa täckning på en karta. Täckningskartorna är en del av telebolagens marknadsföring och information till kunderna, och inget som PTS granskar eller står bakom. Att kartorna oftast visar utomhustäckning beror troligen på att de mobila systemen traditionellt byggts ut för att lösa behovet av kommunikation när man rör sig mellan olika platser. Dessutom är inomhustäckningen också beroende av hur varje enskilt hus är byggt.
  Om man anser att marknadsföringen är vilseledande är det Konsumentverket man kan vända sig till. De prova-på-erbjudanden som jag nämnde ovan är ett bra sätt om man vill kolla hur täckningen verkligen fungerar i praktiken.
  Telias lönsamhetskrav är ytterst en fråga för bolagets aktieägare, och inget som PTS kan kommentera. Att abonnenter kontaktar mobiloperatörer och berättar att de vill ha bättre täckning borde generellt mottas positivt, som en signal om att det trots allt kanske kan löna sig att förstärka nätet.
  Bloggredaktionen/Peter Ekstedt

 14. Rune Mannerstam
  20130403 21:22

  Hur skulle det vara om PTS kontrollerade att teleoperatörernas täckningskartor överensstämmer med verkligheten? Vi konsumenter skulle uppskatta ett sådant initiativ.
  De pröva-pröva-på erbjudanden som Peter Ekstedt nämner är nog bra. Men mig veterligen gäller sådana bara abonnemangsdelen. Själva hårdvaran får man minsann inte pröva på utan man måste först köpa sig en telefon för att sedan kunna pröva på. Och om det då visar sig att tillräcklig mottagning saknas så har man som i mitt fall köpt grisen i säcken! Mitt fall är ett ganska flagrant fall av vilseledande marknadsföring och jag tycker mig få stöd för detta när Peter Ekstedt skriver:”Telebolagen ska uppfylla tillståndsvillkoren, och de ska också se till att de inte utlovar mer i sin marknadsföring och i sina täckningskartor än vad de kan hålla.” Så jag överväger faktiskt att stämma Telia och åberopa vittnesförhör med Peter Ekstedt.

 15. Jan-Olov Newborg
  20130404 13:51

  Om PTS vore lite intresserad av den verkliga täckningen,brutna samtal och kapacitet, så skulle dom upprätta dessa interaktiva ”skämskartor” över hela Sverige, precis som UNT och Västerbotten gjort!

  Det går inte att sitta på Vallhallavägen och skriva frågebrev till mobiloperatörerna!

  Inga telefoner fungerade,utom vid balkongdörren på våning 8 på Hornsbergsstrand mitt i Stockholm. 7 miljoner lägenhet med fiber och inget mobilt fungerar!

  Vad gör PTS för att WIFI på fibern, Wgig kommer igång snarast?

  Det enda mobiltelefonsystem med täckning i glesbygden är nerlagda analoga NMT450!

 16. Jan-Olov Newborg
  20130404 22:01

  Mobiltelefonerna fungerar inte över Sveriges yta. GSM som fyller 20 år nu har ännu inte byggts ut med FULL TÄCKNING DÄR DET FINNS HUSHÅLL!

  Telia kommer dragandes med riktantenner,för några nya basstationer ska absolut inte byggas enl Telias nedläggningsgeneral Björn Berg. Delad radio tappar kapacitet för varje ny deltagare, vilket inte minst 3G systemet visar.

  Ericssons dåvarande forskningschef Håkan Eriksson, höll 2009 ett mycket intressant föredrag, som fanns på webben,om skillnaden mellan mobiltelefonsystemet GSM och 4G LTE. Det 20 år gamla GSM opererar på 900 Mhz och 1800 Mhz och kan liknas vid ett golv,där alla användare behandlas lika och till och med dom med sämst mottagning hjälps upp ur sina radiohålor i golvet!
  4G LTE kan liknas vid en vulkan,sa forskningschefen, där dom som ligger närmast basstationen får mest och dom längre ut/ner får lite eller ingenting. LTE hjälper inte någon som ligger i sina håla/radioskugga,utan dom åker ut.
  Med tanke på detta föredrag,så undrar man hur 4G LTE på 800 Mhz,ska klara sin täckning/kapacitet över hela området och dess ytterkanter, när inte GSM på 900 Mhz ännu klararar detta ?

  PTS sitter på Vallhallavägen och kostar 650 miljoner per år enl uppgift, dvs lika mycket som regeringens hela fibersatsning i år!

 17. Bloggredaktionen
  20130405 08:28

  Hej Jan-Olov. Vi är positiva till de skämskartor som tagits fram av lokalradiostationer och -tidningar. De ger bra signaler till operatörer om var deras nät kan behöva förstärkas.
  Om du med Wgig menar tillståndsfri användning av WIFI med hög kapacitet, så är standardbanden för sådan användning tillståndsfri i Sverige, efter beslut från PTS, även 60 GHz-bandet. Därmed är det fritt för utrustningstillverkare att ta fram utrustning för sådan användning.
  Du påpekar två gånger att PTS precis som du själv håller till i centrala Stockholm, Valhallavägen i vårt fall, och säger att vi kostar 650 miljoner per år. Jag vet inte vad du vill ha sagt med detta, men jag vill gärna klarlägga att vår löpande verksamhet finansieras med hjälp av avgifter från anmälda operatörer. Det är drygt 200 miljoner kronor årligen. Vi får också anslag för att upphandla tjänster för personer med funktionsnedsättning, öka robustheten i elektroniska kommunikationer med mera, vilket naturligtvis ökar vår årliga totala omsättning.
  Bloggredaktionen/Peter Ekstedt

 18. Jan-Olov Newborg
  20130405 09:22

  PTS har en mycket stor uppgift att fylla,när man ska se till att telefoni fungerar till alla hushåll i Sverige!

  Och i och med att Telia klipper 50 000 km stolpkoppar för initialt 50 000 abonnenter (skrotat AXE växelsystem på mindre orter ska göra 605 000 ab fasttelefonlösa ). En lägenhet i centrala Arvika, där det fattades 50 m kopparkabel,fick fastmobil av Telia, för det var billigare sa man. En granne, som är professor vid Karlstads Universitet, lurades av mobilbredbandskrängare från Tele 2 och sa upp sitt fungerande ADSL. Sen var han helt bredbandslös,för täckningskartans 6 Mbit/s var noll i hans hus och han var helt förtvivlad! Eftersom kopparkabeln till telestationen 4700 m är dålig så fanns inga lediga par kvar,när han återkom och ville få tillbaka sitt ADSL.

  Synd att kanalisationsstödet var helt fel tänkt fram till 2010 (bidrag skulle bara utgå till gubben bakom grävmaskinen,vilket var värdelöst)! Behovet av Kanalisationsstödet är mycket stort. En kille från Hushållningssällskapet sa på ett fibermöte nyligen, att nuvarande 600 miljoner i stöd,utgör 3 % av behovet, så hela behovet är 20 miljarder. 1998 års IT-kommission med Löthberg,Wallberg,Lövinder,m.fl,sa att bygga fiber till alla hushåll är det enda framtidssäkra. Det betyder att vi idag har förlorat 15 år i beslut om fiberbyggandet och 2020 har vi förlorat 22 år, om bara 90 % får fiber till hemmet. Statens insats måste öka, enbart i 2012 fick staten 4.66 miljarder av Telia, dvs lika mycket som hela den bejublade Rosengrensutbyggnaden, där även 1.45 miljarder ingick till konkurshotade Teracom AB. Dom sålde f.ö hela ”bredbandsverksamheten” för 1 krona i sept 2009.

 19. Anders Nilsson
  20130406 14:47

  Kära Bloggredaktionen/ Peter Ekstedt:
  Here’s the problem:
  Om man läser beslutet om 450MHz bandet
  http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2009/overlatelse-NMT-090311.pdf finner man att det talas om mobiltelefoni vilket tydligen inte följts upp. Alla normalintelligent personer (ja jag är arrogant här men ni andra är välkomna när ni fått frimärken tillverkande efter era projekt) fattar att endast en låg frekvens som 450MHz funkar i glesbygd där täckning (inte kapacitet) är huvudmålet. Tvärr har ni tillåtit Net1 att driva ett nät utan att tvinga dem att tillhandahålla telefoni i form av telefoner. IP-telefoni via Mobil bredbandsrouter är INTE en mobiltelefon man tar med sig i fjällvärlden. Ert arbeta har tvärr medfört att man tog bort det begränsade men ändå fungernade NMT450 för att ersätta det med ett mobilt bredbandsnät utan mobiltelefoni. Det smärtar mig men jag kan bara ge er underbetyg i denna fråga. Sorry.
  Sluta skylla på olika saker och börja agera som en myndighet. Marknadskrafterna kommer aldrig att lösa dessa problem men tyvärr har man i Stockholm redan mentalt givit upp stora delar av Sverige……

 20. Bloggredaktionen
  20130408 15:52

  Hej Anders, det stämmer att 450 MHz-bandet är viktigt för kommunikation i glesbygd, och att de som använde digital mobiltelefoni i bandet förmodligen hade stor nytta av detta. Vi såg ett traditionellt mobilnät med mobiltelefoner framför oss när vi tilldelade tillståndet. Det var viktigt att abonnenterna i det gamla NMT-nätet skulle ha ett alternativ.

  Telia byggde inför nedstängningen av det analoga NMT-nätet ut GSM-nätet till en täckning som närmast motsvarade det gamla nätet, och fick troligen med sig de flesta av abonnenterna.

  Efterfrågan på traditionell mobiltelefoni i det nya nätet visade sig alltså vara låg. Operatören där hade som mest ca 600-700 abonnenter för mobiltelefoni och gick sedermera i konkurs. Den nya tillståndshavaren har uppgivit att det fanns 200 abonnemang när man stängde mobiltelefonitjänsten.

  PTS granskade om de tjänster som den nya operatören erbjuder i bandet uppfyller tillståndsvillkoren och fann att de gör detta. Man kan naturligtvis se det som en svaghet i tillståndsvillkoren – som villkoren är utformade säkerställer de inte att det erbjuds ett traditionellt mobiltelefoninät med telefoner.

  Bandet är dock fortfarande viktigt, men på sätt som vi inte förutsåg när vi tilldelade tillståndet. Det belyser svårigheten i att som myndighet förutse marknadsutvecklingen och efterfrågan många år framåt samt specificera krav som blir hållbara när verkligheten förändras.

  Det finns närmare 60 000 mobila bredbandskunder i bandet, varav ca 10 000 hösten 2011 hade 450-bandet som sin enda bredbandsmöjlighet. Det finns också ca 2 600 kunder som får sin hemtelefoni från Net1.

  Bloggredaktionen/Peter Ekstedt

 21. Jan-Åke Olofsson
  20130408 22:52

  Den debatt som påbörjats i media om hur vi säkerställer att även de områden som inte är intressanta för marknaden ska kunna få fungerande telekommunikationer är inte bara välkommen utan också nödvändig. Tyvärr har omvandlingen av det fasta nätet i glesbygden inte varit föremål för någon bredare diskussion och skulle nog inte heller ha uppmärksammats om inte TeliaSonera börjat montera ned det fasta nätet. I och med det blir också bristerna i det mobila nätets täckning tydliga. Vid det förra teknikskiftet, det från analogt till digitalt nät i slutet på 90-talet ägnade Telia Nättjänster och därmed också jag betydande arbete att utreda ersättningsteknik för det glest befolkade delarna av Sverige. Stora förhoppningar knöts till radiobaserade lösningar men tyvärr var vi tvungna att konstatera det är i det närmaste omöjliga att få fullständig yttäckning med mobiltelefonnät eller särskilt dedikerade radionät (t ex FWA). Den topografi som finns i stora delar av landet gör att antalet basstationer blir orimligt stor. Inte ens Fast-NMT fungerade särskilt väl med följd att många helt enkelt plockades ned. Slutsaten blev helt enkelt att man måste vårda det befintliga kopparnätet och endast använda mobiltelefonnäten där signalstyrkan är god. God signalstyrka visade sig vara en av de mer kritiska parametrarna. Döm om min förvåning när man från TeliaSoneras sida gör raka motsatsen, avvecklar stora delar av det fasta nätet och ersätter det med Fast-Mobil. Det fungerade dåligt för 15 år sedan och bevisligen fungera det lika dåligt nu. Den radiolösning som visade sig fungera bäst för kunder som t ex Teddy Hall i Fatsjöluspen (lyssna på Kaliber i P1) eller Rans samebys sommarviste i Ältsvattnet (se Sameradions inslag) var fåkanalslänkar i 160 eller 380 MHz-bandet. Men där beslutar PTS att dra in tillståndet för dessa radiolänkar vilket innebar att den fungerande telefonin som Teddy Hall, Ranbyns sommarviste i Ältsvattnet, Granbyns somarviste i Vildelkroken, Bigitta i Biellojaur med flera hade helt plötsligt slutade fungera. Hur tänkte PTS där?
  Min andra fråga till PTS är vilka argument som ligger till grund att tillåta nedmontering av ett fast nät som i de flesta tekniska avseende är överlägsen ett mobiltelefonnät? Jo, jag vet precis vilka kostnader det är förenat med att driva accessnätet men tyvärr togs det en rad olyckliga beslut under 90-talet (och senare) om att i stort sett strypa alla insatser för reinvesteringar och förebyggande åtgärder och istället styra de ekonomiska medlen till mer marknadsintressanta områden. Man behöver bara åka längs vägarna för att t ex konstatera att nätet inte behöver några stolpar alls längre eftersom all kabel hänger inväxta i trädens grenverk. Att i det skedet hävda höga driftskostnaderna känns inte seriöst då man till stor del försatt sig själv i denna situation. Med en klok kombination av ett väl underhållet accessnät med en hög grad av fiberutbyggnad i transportnätet skulle situationen kunnat se helt annorlunda ut och man hade kunnat fasa in IP-tekniken på ett smidigt sätt. Väl medveten om att PTS inte ansvarar för dessa beslut så har man ändå ansvaret för att säkerställa en god infrastruktur även i de glesare bebyggda delarna av Sverige.
  ,

 22. Jan-Olov Newborg
  20130409 10:23

  Tele 2 annonserar med helsida i dagens NWT, om att surfa i 80,7 Mbit/s på Drottninggatan (i Karlstad).

  Man undrar hur många som kan få denna utlovade surfhastighet och hur mycket matas basstationen med. Matas fiberanslutna basstationer idag med 1 Gbit/s ?

  För några 34 eller 155 Mbit/s länkar räcker ju inte långt med den reklamen!

  Sen att räckvidden är synavstånd begriper väl alla,utom operatören.

 23. Jan-Åke Olofsson
  20130409 14:13

  Kommentar till PTS svar på Sameradions inslag den 8 april om rätt till telefon till fast verksamhetsställe för de renskötande samerna. Det har ju under lång tid tillbaka funnits en praxis att man för samebymedlemmar betraktat både sommar- som vinterlandet som fasta verksamhetsställen och därmed möjliggjort telefon även i sommarlandet. Ett exempel på det är just Rans sameby som tidigare hade en fast telefonanslutning till Ältsvattnet med radiolänk (just utifrån den praxisen). Dock drog PTS in tillståndet för dessa länkar varför TeliaSonera tvingades montera ned dem. När man nu åter vill ha möjlighet till telefoni med hänvisar till dagens lag om elektronisk kommunikation är beskedet att man bara kan ha ett verksamhetsställe och att man inte erbjudas telefonmöjlighet i sommarlandet. Min fråga till PTS är på vilka grunder man skärpt tillämpningen för de renskötande samerna?

 24. Jan-Olov Newborg
  20130411 08:59

  Tittar på PTS Marknadsdags presentationer och ser att det tycks ha varit en radiodag med spektrumdiskussioner och mycket lite med framtidens infrastruktur dvs fiber och dess tekniker med GPON och hur gammal fåfibrig kabel kan användas i nya avlämningspunkter med frekvensavtappning.

  Hoppas att nästa Marknadsdag handlar mindre om den desperata jakten på nya mobilfrekvenser (för MIMOx8) och mer om hur fiberanslutningar kan utvecklas!

 25. Janne
  20130412 19:57

  Läser och blir förbluffad, vi har landställe som inte ligger i glesbyggd och så nära E4 att trafiken hörs. Telias täckningskartor visar 100% täckning för ALLA band inkl, 4G.
  Resultat, nästan noll täckning, 100Kbit bandbredd, med olika telefoner och datorer, samtal som bryts, etc. Telia svarar, ”Vi har inga driftstörningar i ditt område och kan inte garantera täckning beroende på terrängförhållanden etc.”

  Vi har frågat varför kartan säger 100% och får samma svar. Vi kan inte byta operatör då våra företag inte kan hantera alla anställdas olika önskemål utan får hålla till godo med den vi har.

  När jag läser på bloggen så hänvisar ni på PTS till konsumentverket… När han dom hjälpt en enskild konsument med dålig täckning? När en statlig myndighet hänvisar till en annan borde ni ha på fötterna att dom kan göra något.

  Suck
  Janne

 26. Bloggredaktionen
  20130415 08:48

  Hej Janne, i detta tv-inslag förklarar PTS problemen med vad operatörens teoretiska täckningskarta visar och hur det ser ut i praktiken med så kallade vita fläckar: http://www.svt.se/nyheter/sverige/samre-tackning-med-smarta-mobiler
  Min hänvisning till Konsumentverket bygger på att de har tillsynsansvaret för marknadsföringslagen. Telekområdgivarna, http://www.telekomradgivarna.se, är den instans som kan ge råd och mer personlig hjälp till telefoni-, bredbands- och tv-kunder. Så här skriver de om sitt uppdrag:
  ”Om eventuella problem uppstår med ditt abonnemang och du inte lyckas komma överens med operatören kan vi aktivt försöka bidra till en lösning.”
  Bloggredaktionen/Peter Ekstedt

 27. Jan-Åke Olofsson
  20130416 14:46

  När man tar del av PTS´ inlägg och debatten i media förvånas jag över det oproportionellt stora fokuset på mobiltelefoninäten och att utbyggnaden av dessa ska lösa alla problem. Läget är tyvärr lite mer komplicerat än så. Jag har varit i branschen ända sen blanktrådens dagar och blir mycket bekymrat när en viss teknik blir lösningen på allt. Hittills har alla mobilnät slagit i taket. Så skedde med NMT, så skedde med GSM, så sker med 3G och så kommer att ske med 4G. För radiomediet gäller att frekvensspektrumet är en mycket begränsad resurs som man måste hushålla med och använda till vad det är bäst lämpat, t ex mobilitet. Däremot är det illa anpassat till fasta tillämpningar med höga bithastigheter (åtminstone om vi talar om mobiltelefoni och inte radiolänk) vilket leder till slutsaten att stora trafikvolymer måste avlastas i fasta nät. Som tidigare mycket riktigt påpekats är fibernät den enda, någorlunda, framtidssäkra lösningen, men i avvaktan på att nätet kan fibreras fram till slutkund borde man ta tillvara det fasta nät som redan täcker 100% av befolkningen (åtminstone innan TeliaSonera började nedrusta nätet). Genom att vårda kopparnätet och satsa på fibrering kunde många av dagens problem kunnat undvikas. Tyvärr görs inte det utan näten tillåts förfalla och när förfallet nått en viss gräns kan man argumentera med att man måste rasera det under förespegling att det är en kvalitetshöjning. Detta anser jag vara snudd på bedrägeri. På länken /a> finns några bilder på hur nätet anno 2013 kan se ut och dessa utgör tyvärr inga undantag utan ger en tämligen representativ bild hur illa efterhållet det fasta nätet är idag.

 28. Jan-Åke Olofsson
  20130423 10:05

  Jag har tidigare ställd några frågor till PTS i detta forum men tyvärr inte fått några svar. Det är synd för det vore intressant att få höra tillsynsmyndighetens syn i vad jag tycker är principiellt viktiga frågor. Jag har kanske varit otydlig varför jag sammanfattar min frågor. Och frågorna ska i första hand ses utifrån de speciella förutsättningar som finns i glesbygd:
  1) Hur ser PTS på konsekvenserna när det fasta nätet monteras ned och tjänsterna överförs till mobiltelefonnäten med avseende på försämrad kvalité, minskad tillgänglighet och ökad trängsel på frekvensbanden? I praktiken finns bara två nät i dessa områden, 450-nätet och GSM-nätet. Frekvenserna i 800 MHz lär inte vara användbara inom de närmaste åren om utbyggnadstakten följer den för GSM och 3G. 450-bandets största fördel, räckvidden, blir ju ett problem om tillströmningen av kunder ökar i detta band då tillgänglig frekvens endast är 5MHz (och detta är en gemensam resurs för alla i cellen täckningsområde) Inte heller är GSM-bandets 35 MHz är särskilt imponerande speciellt med tanke på att den ende operatören i många av de områden som avses endast har 10 MHz och tekniken i GSM inte medger att alla frekvenser kan användas om det riskerar att störa omkringliggande celler.

  2) Hur ser PTS på att det fasta nätet monteras ner utifrån det faktum att det har 100% täckning och innebär fördelar över radiotekniken i de flesta tekniska avseenden. Förutom telefonin medger kopparnätet också datahastigheter som i de flesta fall vida överstiger mobiltelefonins. Dessutom är det fasta nätet dimensionerat för 99% tillgänglighet under trafikintensivaste tiden på dagen, något som mobilnätet inte kommer i närheten av.

  3) Hur ser PTS på det faktum att underhållet av kopparnätet under flera decennier har eftersatts och att stolplinjenätet idag har så låg kvalité att det bedöms måste monteras ner?

  4) Varför drog PTS in frekvenstillståndet för telefonilänkarna i 380 och 160 MHz-banden? Dessa fåkanalslänkar var i flera fall den enda fungerande tekniken för kunderna.

  5) Varför har PTS skärpt praxis för de renskötande samerna vad gäller att kunna ha två fasta närningsställen?

 29. Bloggredaktionen
  20130423 10:41

  Hej Jan-Åke, tack för att du påminner och upprepar frågorna. Jag måste ta hjälp av ett antal personer för att besvara dem, varför det kan dröja lite.
  Bloggredaktionen/Peter Ekstedt

 30. Jan-Olov Newborg
  20130506 13:34

  Telenor stryper datamängden i 4G

  Telenor var tidigare det ställe man vände sig om man ville ha stor datapott. I marknadsföringen hävdade man att man var ensamma om att ha obegränsad datamängd, men i praktiken förbehöll man sig rätten att strypa datahastigheterna om man gjorde av med mer än 80 gigabyte per månad.

  Men det var då det. I de nya mobila bredbandsabonnemangen som gäller från den 2 maj har man kraftigt begränsat mängden tillgänglig data. I det dyraste abonnemanget för 399 kr/månad får man endast tillgång till 12 gigabyte per månad. För 299 kr/månad får man 8 gigabyte, och för 199 kr/månad får man 4 gigabyte.

  Även Telia har sedan slutet av mars i år skurit ner till mindre generösa villkor. För 399 kr/månad får man endast 10 GB hos Telia, mot tidigare 40 GB.

  Tre (som har lägre maxhastighet i sitt nät) erbjuder 100 gigabyte per månad i sitt dyraste abonnemang, och Tele2 (som har samma 4G-nät som Telenor) 80 gigabyte per månad.

  SÅ VILL NÅGON 4G LTE ANVÄNDARE TITTA PÅ HD TV MED DESSA ABONNEMANG, SÅ TAR DET ROLIGA SLUT EFTER 3 TIM,FÖR DÅ ÄR MÅNADSPOTTEN SLUT!

 31. Roger
  20130528 12:22

  Hej,
  Hur kan de komma sig att Halebop som ”ska använda Telias nät” som de säger, har så dålig täckning i glesbygd, att när man med Halebop står på samma plats som en som har Telia, inte ens har mottagning för sms, med Halebop??

 32. Stefan Axelsson
  20130603 14:20

  Hejsan,
  Hur vore det om mobil-operatörerna tvingades öppna sina nät för varandra, givetvis mot en rimlig kors-debitering per samtalsminut och surfmegabyte?
  Täckningen skulle givetvis bli bättre för oss konsumenter, operatörerna skulle nog också bli mer måna om att sälja på oss telefoner med bättre egenskaper för att dessa ska ligga kvar i operatörernas nät så länge som möjligt.
  Jag tycker det dessutom borde vara en fördel för operatörerna att kunna erbjuda (de då mer nöja) kunderna bättre täckning till rimlig kostnad i de områden det inte är ekonomiskt försvarbart med en egen mast.
  Samhällsekonomiskt borde det ju också vara en stor vinst med det mindre antal master som behövs för en gemensam mobiltäckning, jämfört med att 4 operatörer var och en ska ha samma täckning.
  Även landskapsbilden och vår natur borde gynnas av mindre antal master, liksom energiförbrukningen skulle kunna minska.
  OK, det går åt några datorer för att hålla koll på ”korsdebiteringen”, men finns det några andra problem med ”öppna nät”?
  Mvh Stefan

 33. Kicki Rosenberg
  20130611 20:17

  Hej
  Jag vill också göra ett inlägg i denna debatt som tydligen aldrig vill framföras i offentliga medier eftersom det äventyrar hela telekombranchen!
  Det finns stora och allvarliga hälsorisker med den mobila telefonin. Fler och fler människor blir allvarligt sjuka av all mikrovågsstrålning som finns i samhället idag. Nivåerna har aldrig varit så höga någonsin!
  Skall effekterna ökas ännu mer från mobilbasstationer så kommer ohälsoeffekterna hos oss människor bli katastrofala! Själv är jag svårt elöverkänslig/strålningsskadad och har blivit sjuk av grannarnas DECT-telefoner, WiFi, mobiler och mobilmaster överallt i samhället. Fenomenet har gett mig ett funktionshinder som hindrar mig från att kunna leva ett normalt liv i samhället. Jag kan inte vara på mitt arbete längre, inte bo i min lägenhet längre, inte handla i affärer längre. För överallt finns denna trådlösa teknik.
  Jag har fått lämna min lägenhet, mina barn, vänner och familj för att flytta till ett område med lägre mobiltäckning. Men hur blir det för mig och alla andra tusentals elöverkänsliga/strålningsskadade om mobiltäckningen skulle bli ännu ”bättre”? Var skall vi ta vägen då?
  Det finns tillräckligt med forskning som bevisar alla otaliga ohälsoeffekter för att förbjuda denna farliga mikrovågsstrålning i samhället! (Bioinitiativrapporten 2012)
  Men tyvärr är de s.k. experterna på SSM köpta av telekomindustrin som finansierar deras forskning om mobilers ofarlighet.
  Varför är debatten så onyanserad?
  Alla mobil och datoranvändare skriker efter bättre mottagning. Men ohälsoeffekterna då? Varför tystas debatten om hur farligt det är?
  Kicki

 34. arek27
  20130618 02:57

  Operatorer behöver pengar och ljungar kunder. PTS bör kontrollera många delar som består av telefoni och internet. Jag menar de som kalas jitter och round trip. Tre filtrerar detta. Många operatorer har handover problem eller de själva slutar samtal när man pratar mycket. Operatorer ljungar hela tiden angående kvalité.
  De ljungar privata kunder. Erbjudande för privata kunder använder de datakomprimering(allt går genom ytterligare servrar) som man kan säga begränsar olika tjänster via kvalité t.ex IP telefoni (skype, voip etc.). Allt går genom ytterligare servrar. För privata har de en annan data prioritet jämfört med affärer. Vad gör PTS med dem??

 35. Palle Jacobsen
  20130709 06:06

  Utan att ha läst igenom alla inlägg får jag reservera mig med hänsyn till att detta kan vara en upprepning men det enkla fysiska faktum att med ständigt högre frekvens på de olika ”banden” får vi se sämre och sämre räckvidd på radiovågorna. Detta ska alltså operatörerna kompensera för med flera sändarmaster (jämfört med t ex de gamla NMT 450 och NMT 900) – men gör de det? Det finns tydligen något som tyder på att detta inte är fallet.
  Detta är således den moderna tekniks baksida när man ständigt ökar frekvensen på radiovågorna. Att man å andra sidan gör det beror på att även mängden av trafik kan ökas med ökande frekvens!

 36. Ulf Johnsen
  20130715 21:56

  Från PTS sida bör man först se läget som det verkligen är och inte tro på de skönmålningar som diverse intressenter gör. Om man tittar på ”Bredbandskartan” så ger den intryck av en verklighet som vi är långt ifrån.
  Själv bor jag några km utanför Falun och skulle enligt ”Bredbandskartan” ha tillgång till 10 Mbit eller mer och 4G täckning. Vore ju bra men adsl ger max 2 Mbit på ledningar som är från 60-70:talet där plasten ramlar av om man tar på den och 4G-täckning kan jag få med hög mast med antenner längst upp som ju tyvärr ger förlorade dB i kabeln.
  Och då tycker jag att jag bor tämligen centralt med vår by, längre ut lär det inte vara bättre!
  Och ja, det finns en fiber 500 meter från mitt hus men det hjälper ju inte mig, jag får inte gräva längs vägen och Falu stadsnät är inte intresserade trots att jag kan tänka mig att betala en hel del för det.
  Så: verkligheten är inte så vacker som Kommuner, Operatörer och Länsmyndigheter vill påskina tyvärr.

 37. Lena
  20130925 14:04

  Hoppas att Telia oxå stryper datamängden då de skriver: Ditt problem kan också bero på cellandning i 3G-nätet. Om antalet användare/enheter ökar mycket så minskar täckningsområdet. Detta för att säkra kvalitet för det antal användare/enheter som för tillfället är uppkopplad mot basen. Detta innebär att användare/enheter som normalt har täckning men ligger i utkanten av täckningsområdet kan bli utan eller får sämre täckning om antalet användare/enheter ökar i området.
  Om alla sk smartfones är orsaken till detta så kanske jag oxå kan ringa hemifrån om datamängden stryps

 38. Fredrik
  20131013 21:25

  Enligt reklamen, så miljardsatsar Telia för bättre täckning. Bor i Nykvarn, några mil utanför Stockholm och har urusel täckning. Har i flera års tid rapporterat denna dåliga täckning till Telia på deras hemsida. Har varit i kontakt med kundservice, men det enda de kan rekommendera är att använde den rapport där jag redan har varit och gjort anmälningar om dåligt täckning.

  När jag sedan tittar på de kartor som de använder så är de över 20 år gamla. Har inte Telia uppmärksammat att det har hänt en hel del se senaste 20 åren?

  För att få eventuellt bättre täckning så rekommenderas att man skaffar sig en GSM / 3G repeater, men då måste man ha tillstånd från både operatör och PTS. Varför?

  Då täckningen är så urusel. Har testat olika operatörer. De två som är bäst är ändå Telia och Tele2/Comviq, men utomhus har jag med nöd och näppe täckning. Hi3G och Telenor har jag ingen täckning med alls.

  I familjen har vi både Telia och Tele2/Comviq, och skulle då behöva ha två repeatrar och tillstånd ifrån både Telia , Tele2/Comviq samt PTS för att eventuellt ha täckning.

  I dagsläget är som jag uppfattat kostnaden fri från PTS sida. Men kan man inte påverka operatörerna för bättre täckningsgrad och framför allt att använde ”nyare” kartor än över 20 år gamla?

  Att de är så gamla märker man på de gator som saknas och som byggdes mellan 1990-1994 (det är inte bara en i området där jag bor, utan flera stycken. Och som har mellan 15-30 villor)

 39. Bosse
  20131102 11:37

  DEN BORTGLÖMDA LANDSBYGDEN!

  Vi skriver 2013….just det TVÅTUSENTRETTON! HHHAAAALLLLLÅÅÅÅ!!
  Är det överhuvudtaget NÅGON på PTS som engagerar sig i problemen som vi på landsbygden lever och har levt med, både vad gäller telefoni och bredband? Vi är verkligen den bortglömda delen av Sverige idag när det gäller detta.

  LUND – Universitetsstad, vagga och säte för flera av Sveriges HighTech. företag. Här har man ett av Sveriges bästa nät vad gäller telefoni och bredband, halleluja!!
  Sätt er i bilen i Lund och ta motorvägen 4 mil norrut. Försök att föra ett samtal i mobilen hela den sträckan. Tar inte många mil förrän samtalet bryts. Ring upp. Samtalet bryts osv.
  Efter 4 mil tar motorvägen slut…konstigt nog även allt vad gäller mobiltäckning också. Nu pratar vi inte heller bredbandshastighet ens på 3Mbit, kanske inte ens 2Mbit.

  Mobiltelefonen i ”stugan” ringer inte på en hel dag. Några dagar senare är man i t.ex. Lund och vänner och bekanta ringer och undrar varför man inte svarat i telefonen på flera dagar!?
  Undertecknad bor just där i slutet på motorvägen (som nu byggs ut förresten, för miljarder). Jag bor här för att jag älskar naturen och mina barn får växa upp med djur och natur in på knuten.
  Vi har en vanlig antenn på taket för att kunna se på TV. Det har vi accepterat, men att vi inte obehindrat kan nå varandra eller använda våra datorer DET ACCEPTERAR VI INTE!
  Jag har ett eget företag som jag driver från hemmet. Mina kunder klagar på att det är svårt att nå mig, att samtalskvalitén är usel. Dom säger att det låter som om jag sitter långt ner i ett hål…med ett lock över mig.
  Det är fortfarande 2013 jag pratar om. Men jag är ändå glad för att jag KAN prata i telefon. Det kunde jag inte för 6 år sedan. Inte där jag bor nu.
  Jag har nu två master, en ca. 1 km väster om mig och en 2 Km öster om mig. Vad jag kan tyda på kartan är det 3G master. Men 3 km väster om mig, där finns en 4G mast. Men den har ett spridningsområde som en fotbollsplan ungefär. Jag har gått runt den och den tappar kontakt på 2 km!
  SVERIGE, PTS, TELEOPERATÖRER…vart är vi på väg? Kom inte och säg att ni satsar på bättre täckning. Det där har vi hört sen ”Hedenhös”.
  Minister HATT!! Var tog initiativförmågan vägen?? Detta är ju världens bästa Valpropaganda!! ROPEN SKALLA BREDBAND OCH TELEFONI TILL ALLA!

  Är det verkligen ingen som kan visa tänderna? Tänk om alla som drabbas av detta på något vis kunde få ”skatteskolka”, statskassan skulle inte få in en krona från andra än de som bor i Storstäder.
  Jag var i Stockholm för ett tag sedan på Fältöversten. Mätte för skojs skull datahastigheten på 4G, den var på 69 Mbit!!!! Nu kan vad jag vet telefonen inte klara att mäta över detta så det var ju säkert mycket mer i verkligheten.

  PTS, det måste ju var på ert ansvar att informera, påverka och verkligen trycka på våra politiker om denna ofattbara svaghet i dagens IT-beroende samhälle.
  Vi klarar ju oss inte utan våra datorer och telefoner. ALLT sker ju digitalt. Snart har vi inte heller kontanter att röra oss med.

  Nu kommer vad jag hörde häromdagen EU inte att subventionera vår fibernätsutbyggnad längre heller.
  Jag påverkade för ett par år sedan min hemkommun att söka pengarna som fanns kvar i potten som staten hade avsatt för bredbandsutbyggnad. Dom fick pengarna men dessa satsades tyvärr i ett annat bortglömt hörn av kommunen.

  En missnöjessida på ex. Facebook, för att starta ett uppror mot Sveriges politikers och myndigheters svek mot oss skattebetalare kanske skulle få dessa att vakna ur ”Törnrosasömnen”?

 40. Bendix Schöllin
  20131116 09:22

  Om täckningskartor.

  Att PTS hänvisar till respektive bolag för info om täckningsgrad kan inte inge stort förtroende för PTS. De är ju myndigheten att tillse & utse licenser och leverantörer. Har man inte överblick över sitt verksamhetsområde och förmågan att samordna, koordinera, så kan man icke heller utöva tillräcklig tillsyn. Vilket också bevisas av en alltför dålig täckning på många platser i landet. Man kan stipulera krav när licens och kontrakt skrivs, också när som med telia koppartråd rivs. Det här bådar inte gott inför framtiden, blir det samma elände med beslutet om FM-radions vara eller inte vara. Lobbyn skriker om digitalradio, jamen det kan de som vill erhålla redan idag via bredband, räcker inte det? Låt FM-band och radionkanalerna vara kvar. Landsbyggden vill inte både sakna telefon & radio i framtiden. Lyssna inte så infernaliskt på dessa lobbygrupper, utan använd också mer av sunt förnuft.
  För en gräsrot från landet ser det ut som ni jobbar på nedläggning av telefoni, radio och er egen verksamhet.
  PTS borde nog som någon sa de-centraliseras, spridas ut på de orter som i det närmaste ligger i ”radioskugga”. Nu är man ju tyvärr, på god väg med det även där man är just nu.

 41. Anders Mårtensson
  20150820 15:33

  Kan ni inte se till att starta upp NMT450 igen . Så vi som vill leva och bo och semestra i Sverige kan ringa SOS när man behöver det . För nu går det inte .

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*