Gott nytt 2012 – men först en titt i backspegeln

När jag ser tillbaka på 2011 slår det mig vilket innehållsrikt år som ligger bakom PTS. Det innebär att detta blogginlägg blir lite längre än vanligt. En intressant detalj är att året såväl började som slutade i en diskussion om riktnumrens vara eller inte vara. Både i januari och i december blev det massivt mediegenomslag om vårt arbete med förändringar av den svenska nummerplanen. Är du 08:a eller 031:a? Telefonnumren berör.

Mer spektrum till marknaden

Vi har passerat flera milstolpar i arbetet för en mer liberal spektrummarknad, där spektrum kommer ut på marknaden snabbt och där restriktionerna på tillståndshavarna är så små som möjligt. Tilldelningarna i 800 MHz- och 1800 MHz-banden var de mest tongivande auktionerna. Sverige fortsätter vara ett föredöme inom EU när det gäller frigörande och tilldelning av spektrum. Under de närmaste åren kommer de senaste årens tilldelningar att märkas i form av snabbare mobilt bredband för oss användare. De goda förutsättningarna för täckning i 800 MHz-bandet ger också förutsättningar för bättre täckning i hela landet.

Fokus på bredbandsutbyggnad

När vi tilldelade 800 MHz-bandet utformade vi ett tillstånd med täckningskrav som innebär att tillståndshavaren ska bygga ut bredband med minst 1 Mbit/s till hushåll och företag som inte har bredband. Vi har också medfinansierat fiberutbyggnad i lands- och glesbygd, vilket gjort det lättare att få användning för bredbandsmedel ur landsbygdsprogrammet. Det finns en fantastisk initiativkraft runt om i landet, där till exempel byalag går samman och med gemensamma krafter ser till att skapa tillgång till framtidens elektroniska kommunikationer.

Dialog i konkurrensfrågor

PTS är satt att med hjälp av beslut skapa konkurrens där förutsättningarna är sämre för att konkurrens spontant kan uppstå. Det handlar om att sätta upp spelregler som begränsar marknadsmakten hos aktörer med betydande inflytande, så att flera aktörer kan verka och erbjuda tjänster. Vår roll innebär en maktposition, där våra beslut får stora konsekvenser, inte minst ekonomiska. Därför är det också naturligt att marknadens aktörer kräver mycket av oss.

Vi har haft en livlig debatt på minst två fronter under året. Telenor som agerar utmanare på den svenska marknaden, har kritiserat PTS för att vårt tillsynsarbete inte har gett effekt i önskvärd omfattning. Man vill se tuffare tag och bättre tillsyn från oss. Samtidigt har de beslut om prisreglering av Telia Soneras fiberprodukter som vi fattade i maj väckt starka känslor hos Sveriges Kommuner och Landsting samt intresseorganisationen Svenska Stadsnätsföreningen. Organisationerna menar att regleringen innebär ett alltför stort konkurrenstryck på många av de kommunala stadsnäten.

Med makt följer ansvar, och därför välkomnar jag en dialog med de aktörer som är berörda av våra beslut. Det är vårt ansvar att så långt vi kan förankra hur vi arbetar och förklara vad vi vill uppnå. Vi har under de senaste åren särskilt understrukit hur viktig dialogen är i vårt konkurrensfrämjande arbete, och betonat att alla aktörer är välkomna in i vår process. Det arbetet kommer vi att fortsätta.

Bra tjänster i hela Sverige

Det finns också områden där svenska konsumenter kommer i kläm på vår marknad. Det exempel som är mest tydligt är i samband med de pågående förändringarna i det fasta telenätet. Telia Sonera driver ett projekt där de plockar ner långa stolplinjer eftersom företaget anser att det är för dyrt att underhålla nätet. Vi på PTS inser att det inte är dessa delar av kopparnätet som kommer att leverera framtidens tjänster. De delar av nätet som nu tas bort klarar inte ens ADSL.

Noggrann uppföljning

Telia Sonera har utfäst sig att inte ta bort nätet om de inte kan ordna en likvärdig tjänst som ersättning för abonnenterna. Denna utfästelse följer vi upp noga i dialog med företaget. Likväl har det uppstått oro på många håll i landet och allt har inte fungerat som det ska. Många abonnenter har fått lösningar som fungerat för dåligt eller inte alls. Under hösten gjorde Telia Sonera därför ett stopp i sitt teknikskifte, för att lösa problemen. Detta arbete kommer säkert att prägla vårt arbete även under 2012.

En viktig uppgift för mig är att även peka på möjligheter när jag möter kommuner och invånare i de delar av landet som drabbas. 800 MHz-bandet och bredbandsstöd är ett par vägar framåt för att hela Sverige ska ha tillgång till bra bredband och telefoni även framöver.

Krisövning gav lärdomar

Vårt arbete för säkra nät och tjänster präglades av den stora krisövningen Telö11 som gick av stapeln i november och som engagerade operatörer, departement, myndigheter och näraliggande sektorer som till exempel elsektorn. Vi har ännu inte fullt ut dragit alla de slutsatser och lärdomar som blir utfallet av en så omfattande övning, men jag kan redan nu säga att vi har en hel del att göra för att se till att vår beredskap för kriser blir ännu bättre.

Den lagändring som kom i juli kommer också att märkas av mycket på nätsäkerhetsområdet under 2012 i och med att vi då räknar med att kunna meddela föreskrifter om bland annat operatörers incidentrapportering. Det kommer att stärka vårt arbete med driftsäkerheten inom elektronisk kommunikation.

Skärpt posttillsyn

På postområdet har vi efter att en ny postlag trätt i kraft fattat beslut om att Posten AB ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Vi har också skärpt vår konkurrenstillsyn på postområdet efter en granskning av Postens prissättning. Sommarens och höstens problem med postutdelningen i södra Stockholm ledde till en granskning och uppföljning av hur Posten skulle lösa problemen efter en omorganisation av sin utdelningsverksamhet. Det internationella samarbetet på postområdet har också stärkts i och med inrättandet av ERGP, ett samverkansorgan för regleringsmyndigheter på området. Den svenska postmarknaden som liberaliserades tidigt röner ett stort intresse från våra europeiska kollegor, och jag har fått förtroendet att leda ERGP under 2012.

En av de saker jag personligen är mest glad över är att vi som gör allt det här, vi PTS:are, är väldigt motiverade och engagerade inför våra arbetsuppgifter. Det fick vi ett tydligt kvitto på i den medarbetarundersökning som vi genomförde under hösten.

Denna tillbakablick på 2011 ur ett PTS-perspektiv blir med nödvändighet ett axplock. Fortsätt gärna följa vår blogg och vår nyhetsförmedling via www.pts.se. Och kom gärna med förslag på vilka bloggämnen som skulle intressera er under 2012. Nu tar bloggen julledigt och återkommer i januari.

God jul och ett gott nytt år!

Av Göran Marby
Generaldirektör mellan 2010 och mars 2016

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*