PTS krisledning prövades under den nationella övningen Telö 11

Den 9-10 november hölls den nationella krisövningen Telö 11 inom sektorn för elektronisk kommunikation. Övningen är en del av Telö-serien där övningar hålls vartannat år. Telö 11 var en av de största övningar som genomförts i Sverige inom sektorn, samtliga större teleoperatörer och ett antal andra viktiga aktörer deltog.

Post- och telestyrelsen (PTS) är som sektorsansvarig myndighet arrangör av övningen och samordnar planeringen och genomförandet av den. PTS ser alltså till att övningen övergripande utformas så att den ska passa alla övade aktörer. PTS var också en övad aktör under Telö 11, och där kommer min roll som lokal övningsledare på PTS in. Min uppgift var att se till att övningens upplägg och scenario mötte PTS egna övningsmål som övad myndighet.

Översvämningar och dammbrott
En övning bygger på ett scenario där generella händelser utvecklas över tiden. I år var scenariot höga vattenflöden. De övade fick se Mälaren svämma över vilket orsakade att tunnelsystem i Stockholm vattenfylldes. Detta medförde konsekvenser för både elektronisk kommunikation och elförsörjning. Den 8 november 16:00 brast helt oväntat dammen Lossen högst upp i älven Ljusnans dalgång. Detta medförde att alla broar och kommunikationer över Ljusnan successivt raserades och att de elektroniska kommunikationerna mellan norra och södra Sverige klipptes av. Vattnet nådde Bottenhavet vid midnatt den 9 november. I syfte att öka trycket på de övade och skapa ”the perfect storm” la vi även på störningar i internettrafiken orsakade av fel i uppgraderingar i routrar och ett haveri i internets domännnamnsystem.

Motspel påverkar övningen
När den generella händelseutvecklingen är satt skriver lokala övningsledare manus, ett spelschema, för ett motspel som ska simulera den övade aktörens omgivning. För PTS del agerade Regeringskansliet, flera centrala myndigheter, Svenska kraftnät, SOS-alarm, länsstyrelser m.fl. motspel. Ett av PTS övningsmål var att få en ökad förståelse för externa förväntningar på PTS under en kris, och min uppgift var att tillsammans med motspelsaktörerna ta fram inspel som ställdes via telefon eller e-post till PTS. Till detta kommer motspel från aktörer som simulerade media och allmänheten.

Inspelen var exempelvis förfrågningar om aktuell lägesbild och om prioriteringsunderlag för i vilken ordning elektronisk kommunikation skulle återupprättas. Från Regeringskansliet kom mer politiska och rättsliga förfrågningar, som ofta ledde till att PTS fick göra snabba analyser över konsekvenser inom olika områden som myndigheten ansvarar för. Detta kryddades med fiktiva förfrågningar från utländska systerorganisationer, dels i syfte att få PTS att analysera hur utlandet är beroende av att elektroniska kommunikationer i Sverige fungerar, och dels för att få PTS att översätta framtagna lägesbilder och analyser till engelska. Från ett par utländska myndigheter kom inspel som erbjöd PTS hjälp med expertis och utrustning vilka PTS var tvungen att analysera behovet av bl.a. genom att kommunicera med operatörerna. 

När spelstoppet kom 16:30 under övningens första dag hade PTS tagit emot ett 60-tal inspel från motspelet. PTS fick därigenom en insikt i att till den traditionella krishanteringen i sektorn kommer omgivningens förväntningar på PTS och medias jakt på information som en mycket tidskrävande del av vad PTS krisledning ska ha förmåga att kunna hantera.

Reflektioner dag två
Den 10 november samlades alla övade, 250 personer, på en konferensanläggning för tillsammans kunna gå igenom övningen och diskutera den i olika konstellationer under dagen. Personer som de övade hade talat med i telefon med eller hade mejlat fick nu ansikten. PTS övade fick träffa Regeringskansliet, centrala myndigheter och länsstyrelser för att diskutera förväntningarna på PTS, och om det underlag motspelsaktörerna hade fått från PTS var tillfyllest. PTS informatörer fick tillfälle att träffa sina kollegor vid operatörerna för att diskutera mediehantering. Dag 2 avslutades med en gemensam fiktiv presskonferens med PTS och operatörerna om den uppkomna krissituationen, anordnad av sektorns informatörer.

Om att vara övningsledare
Jag har tidigare varit PTS lokala övningsledare under Telö 09 och under andra övningar. Det är alltid lika intressant att man ett par veckor innan en övning ifrågasätter hur man kunde vara så ruskigt korkad att ha åtagit sig uppdraget, för att under övningen känna ett rus över att de övade går igång på inspelen och löser dessa briljant, och för att efter övningen känna tillfredsställelse över att det återigen faktiskt gick riktigt bra.

Nästa övning är Telö 13, och jag kommer aldrig mer att vara lokal övningsledare.

Av Peter Wallström
Seniorrådgivare på nätsäkerhetsavdelningen

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*