PTS-bloggen har flyttat!

PTS-bloggen har flyttat in till PTS vanliga webbplats, www.pts.se. Klicka här för att komma till PTS-bloggen.

Där kommer du också kunna prenumerera på PTS kommande blogginlägg. Klicka här för att komma till prenumerationssidan.

Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

PTS positiv till förbättrad positionering av nödställda

I en artikel i DN den 28 april berättar SOS Alarm om planerna på att införa stöd för en teknik som kallas AML och som kan förbättra möjligheterna att positionera den som ringer nödsamtal. Av artikeln framgår att planerna har stött på rättsliga utmaningar vilket har försenat införandet av den nya tekniken.

PTS arbetar aktivt för att den nuvarande rättsliga osäkerheten om AML ska kunna undanröjas. Här är några klargöranden om PTS roll och vad vi har sagt när det gäller införandet av AML.

Förmedling av nödsamtal är en samhällskritisk uppgift för de svenska teleoperatörerna. Operatörerna ska medverka till att nödsamtal förmedlas utan avbrott och att SOS Alarm ska få tillgång till information om vem som ringer och var denne befinner sig. Detta framgår av lagen om elektronisk kommunikation och PTS föreskrifter. PTS bedriver tillsyn för att operatörerna ska följa dessa regler och kan vidta åtgärder om så inte skulle vara fallet.

När det gäller positionering av nödställda används sedan flera år en teknik för att hämta information från mobilnätet om var den som ringer 112 befinner sig och skicka den informationen vidare till SOS Alarm. Tekniken fungerar ganska bra i tätorter, där det är korta avstånd mellan mobilmasterna, men på landsbygden är precisionen sämre vilket i värsta fall kan leda till att viktiga hjälpinsatser försenas av svårigheter att lokalisera den nödställda.

Ny och förbättrad teknik för positionering ska kunna tas i bruk

Det är en viktig fråga för PTS att ny och förbättrad teknik för positionering kan tas i bruk. Vi fick på PTS höra talas om AML-tekniken i början av 2017 när SOS Alarm tog kontakt med oss för att be om information om reglerna i lagen om elektronisk kommunikation. Frågan var om lagens regler kunde beröra användningen av AML. Det är vanligt att vi får frågor om hur lagen ska tolkas i olika situationer och vi försöker alltid ge ett så bra svar som möjligt. Men många gånger rör det sig om komplexa frågor där det inte finns något enkelt, självklart svar. Då kan vi inte lämna något exakt svar, eftersom PTS inte har rätt att lämna förhandsbesked, dvs. bindande besked om hur reglerna ska tillämpas i en tänkt, framtida situation.

Frågan om positionering av nödställda är som sagt mycket angelägen och PTS har försökt lämna så bra vägledning som möjligt till SOS Alarm om vilka utmaningar som reglerna i lagen skulle kunna innebära. Vi konstaterade att det finns en regel som säger att information som finns i en användares mobiltelefon – exempelvis uppgifter om var telefonen befinner sig – inte får hämtas in av en utomstående part, utan att användaren har samtyckt till det. Regeln finns till för att skydda användarens personliga integritet. Tyvärr har lagstiftaren i det här fallet inte förutsett att det kan finnas samhällsviktiga situationer där sådan inhämtning av information behöver kunna ske utan att användaren tillfrågas. I mars 2017 svarade vi därför SOS Alarm att det kan behövas en lagändring för att AML ska kunna användas.

PTS ser positivt på lagändring för att AML ska kunna användas

Vi är också positiva till en sådan ändring av lagen. Samtidigt pågår just nu förhandlingar inom EU om de EU-direktiv som ligger till grund för den svenska lagen om elektronisk kommunikation. Vi har informerat regeringskansliet om att det kan finnas ett behov av att redan i EU-reglerna införa stöd för användning av AML och liknande tekniker. Vid de pågående diskussionerna mellan medlemsstater inom Rådet har Sverige lagt fram ett sådant förslag.

Positionering av nödställda är en viktig samhällsfråga och PTS arbetar därför aktivt för att den nuvarande rättsliga osäkerheten om AML ska kunna undanröjas.

Av Staffan Lindmark
Chef för enheten för säker och konfidentiell kommunikation

God arbetsmiljö – en förutsättning för att vara attraktiv arbetsgivare

På en modern arbetsplats tar man gärna en god arbetsmiljö för given. Men en god arbetsmiljö uppstår inte av sig själv. Det krävs strukturerade processer och systematiskt arbetssätt för den fysiska arbetsmiljön och de mer psykosociala aspekterna, alltifrån hur vi förhåller oss till varandra till arbetsbelastning och tydliga förväntningar.

Vi som arbetar med personalfrågor på PTS arbetar dagligen för att stötta våra ledare i organisationen så att de har förutsättningar att arbeta med sitt arbetsmiljöuppdrag, som förstås bara är en del av en ledares vardag.

Kul att gå till jobbet

Ett kvitto på att vi på PTS lyckas med att ge våra ledare och medarbetare rätt förutsättningar visar sig bland annat i den medarbetarundersökning som i år igen gav mycket fina resultat. Enligt vår leverantörs kunddatabas ligger vi i toppskiktet bland alla deras kunder. Bland annat tycker 96 procent av PTS medarbetare att man är motiverad i sitt arbete, och 97 procent tycker att det är kul att gå till jobbet.

Sjätteplats i Nyckelinstitutets index

Ett annat kvitto på vårt arbetsmiljöarbete visar sig i Nyckeltalsinstitutets index för attraktiv arbetsgivare. PTS hamnade i år på en sjätteplats av cirka 250 organisationer.

Engagerade medarbetare med rätt förutsättningar att nå sina mål bidrar till god arbetsmiljö och till en kultur som man vill vara en del av. Detta tillsammans med mycket annat gör PTS till en attraktiv arbetsgivare, något som vi är stolta över att vara!

Se gärna våra filmer med medarbetare som berättar hur det är att jobba på PTS.

Blogginlägget är skrivet av mig i samarbete med Camilla Denijs på personalavdelningen.

Av Johan Gustavsson
personalspecialist på personalavdelningen