Nu lämnar vi över stafettpinnen som modernaste myndigheten

Det är nu två år sedan PTS utsågs till Sveriges modernaste myndighet på Kvalitetsmässan. Bakom utmärkelsen låg en urvalsprocess där myndigheten bedömts utifrån skriftliga underlag och intervjuer. Juryn för priset lyfte till exempel fram vårt arbete med omvärldsanalys, vår Innovationstävling och vårt kvalitetsarbete för rättsligt hållbara beslut. Kort sagt, det var inte en enskild satsning eller egenskap som belönades, utan ett sätt att tänka och arbeta.

Nu har det blivit dags att lämna stafettpinnen till nästa Sveriges modernaste myndighet, Elsäkerhetsverket. Vår erfarenhet är att ni kommer att vara mycket efterfrågade som gott exempel och inspiration under de kommande två åren. Grattis till utmärkelsen!

Hur arbetar PTS vidare?

Samtidigt är det dags för mig att fundera på vad vi på PTS tar med oss i vårt fortsatta arbete, efter att ha varit Sveriges mest moderna. Att vara ”modern” är inte ett självändamål. Det är viktigt att vi myndigheter utvecklar våra verksamheter på de sätt som skapar nytta för medborgarna och andra intressenter. I det ligger att sträva mot att göra rätt saker på rätt sätt. Men att vara modern kan också vara ett förhållningssätt.

Ett fokusområde för PTS 2018 är att intensifiera digitaliseringen av myndigheten. För att kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver arbetssätt, processer och verktyg genomlysas och anpassas. Utvecklade e-tjänster och smartare användning av data vi har tillgång till ger oss möjlighet att rikta våra resurser mer effektivt och att skapa mervärden såväl internt som externt. Samtidigt är det viktigt att digitaliseringen genomförs med eftertanke och med hänsyn tagen till de säkerhets- och integritetsaspekter som vi myndigheter har att beakta.

Ett allt mer digitalt arbetssätt innebär också att vi kan fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för dagens och framtidens talanger. Som myndighet är vi konkurrensutsatt från många olika håll och vi måste erbjuda de verktyg som förväntas av en modern arbetsplats.

Relevanta i en föränderlig omvärld

Att förvalta arvet från våra två år som Sveriges modernaste myndighet innebär också att bygga vidare på de styrkor som gav oss utmärkelsen och som gör det så stimulerande att arbeta på PTS. Några exempel på detta är vårt fokuserade arbete med omvärldsanalys, att våga tänka nytt i vardagen och vår förmåga att ta oss an nya utmaningar i en starkt föränderlig sektor.

Just det faktum att våra ansvarsområden, post och elektronisk kommunikation, under många år varit centrala samhällsfrågor där utvecklingen varit mycket snabb ger oss som ansvarig myndighet goda skäl att sträva efter att ligga i framkant för att fortsätta vara relevant.

Vi kommer inte att tappa i tempo eller fastna i gamla hjulspår – det skulle vår omvärld aldrig nöja sig med!

Dan Sjöblom

Av Dan Sjöblom
Generaldirektör PTS

Berör ”fake news” och ryktesspridning sektorn för elektronisk kommunikation?

När något händer i dag sprids information oerhört snabbt via sociala medier – alla kan vara sändare och mottagare. Det såg vi exempelvis vid attacken på Drottninggatan i Stockholm.

En inneboende nyfikenhet, en viss naivitet och bristande källkritiskt tänkande gör att de flesta av oss också litar på mycket av det som skrivs. Den mediala debatten runtom i världen vittnar om att digitala påverkanskampanjer, ”fake news” och ryktesspridning blir allt vanligare.

Härom veckan deltog jag på ”Nordic Crisis Communication Conference” i Köpenhamn. Där medverkade kommunikationschefer från framför allt polismyndigheter och regeringsrepresentanter från de nordiska länderna.

Under konferensen framgick bland annat hur viktigt det är att medborgarna kan känna tillit till den information och de nyheter som förmedlas när krisen kommer. De nordiska länderna utmärker sig genom att allmänheten har ett stort förtroende för myndighetsinformation. Det är något vi måste värna om. Hur berör då detta oss inom sektorn för elektronisk kommunikation?

Jo, vår sektor lyfts numera fram som en av de viktigaste i samhället när det gäller krishantering. Det säger sig självt att fungerande elektronisk kommunikation är avgörande för till exempel samverkan mellan berörda aktörer och för informationsspridning till allmänheten. Elektroniska kommunikationer måste helt enkelt fungera när det gäller.

Utmaningen för oss på PTS är att snabbt kunna samla in, sammanställa och förmedla korrekt och verifierad information. Många användare vänder sig nog också i första hand till sin operatör när kommunikationerna inte fungerar. Därför är samverkan mellan oss som myndighet och marknadsaktörerna mycket viktig.

Sedan 2013 driver PTS ett nätverk för kommunikatörer inom vår sektor med representanter från flera av de större aktörerna samt Sveriges Radio, SOS Alarm och andra intressenter. I detta kommunikatörsnätverk fokuserar vi på budskapssamordning, omvärldsbevakning och kompetensutvecklande insatser just kring extraordinära lägen. I år har vi satsat mycket på att utveckla oss kring de kommunikativa utmaningar som möter vår sektor i vår roll som en del av totalförsvaret – en kompetens vi kommer att vässa ytterligare under den stora övningen för telekomsektorn, Telö 17, som PTS anordnar i november 2017.

Så ja, vår sektor är i högsta grad berörd av den utveckling vi ser inom digitala påverkanskampanjer, ”fake news” och ryktesspridning. Här är det av yttersta vikt att vi lär oss mer om detta och om hur vi snabbt kan nå ut med bekräftad information.

Annicka Spångberg

Av Annicka Spångberg
chef för kommunikationsavdelningen

Marknadskontroll förebygger störningar och bidrar till konkurrens

PTS generaldirektör Dan Sjöblom beskriver i ett nytt blogginlägg hos Marknadskontrollrådet hur marknadskontroll av radiobaserade produkter skapar nytta i samhället.

Med ett kontinuerligt stort inflöde av nya radiobaserade produkter, är det avgörande att dessa uppfyller de krav som ställs för att vi ska uppnå en rimligt störningsfri radiomiljö. Det är också tydligt att en fungerande marknadskontroll även bidrar till en jämn spelplan för aktörer som vill producera och sälja produkter i Sverige och EU.”

Dan Sjöblom lyfter också fram det myndighetsgemensamma samarbetet i e-handelsgruppen, som syftar till att informera konsumenter om eventuella risker vid e-handel.

Läs mer om PTS arbete med marknadskontroll här.

Marknadskontrollrådet är ett samordningsorgan för frågor om marknadskontroll och i nuläget deltar 19 myndigheter i samarbetet.