Telö 17 visade på sektorns stora engagemang för totalförsvarsfrågor

Den 14 – 16 november avslutades Telö 17 med en gemensam övning som samlade telekomsektorn, PTS och representanter för Försvarsmakten. Telö 17 har varit en process med en rad utbildningstillfällen under året, och de avslutande tre dagarna var intensiva, spännande och utvecklande. Jag är imponerad över engagemanget från alla de aktörer som deltog.

PTS har arrangerat Telö-övningar sedan 2005 och detta var den första med totalförsvarsinriktning. De tidigare övningarna har fokuserat på civila kriser, som till exempel väderhändelser och terrorattentat.

Utkomsten av övningen är en diger lista av åtgärder som behöver vidtas, utmaningar som behöver hanteras och förmågor som behöver utvecklas för att stärka vår sektors förutsättningar att bidra till samhällets totalförsvarsförmåga. Jag ser också Telö 17 som vår sektors avstamp inför den stora totalförsvarsövning som ska genomföras 2020.

Regler i fredstid är basen

Fungerande elektronisk kommunikation är en nyckelfråga som kan avgöra hur samhället kan svara upp vid höjd beredskap och krig. Utgångspunkten är PTS arbete och ansvar som gäller i fredstid, där vi ställer krav på bland annat driftsäkerhet genom föreskrifter, och där vi ingår som en aktör i samhällets krisberedskapsarbete.

Vår erfarenhet är att vi har en god samverkan inom sektorn för elektronisk kommunikation genom till exempel NTSG (Nationella telesamverkansgruppen) för att hantera bland annat lägesrapportering och andra åtgärder vid allvarliga störningar och extraordinära händelser (kriser) i samhället. Det är denna grund vi bygger vidare på när vi diskuterar förberedelser för höjd beredskap och krig.

Vid höjd beredskap är det regeringen som beslutar om vilka regler och föreskrifter som behövs för att säkra elektroniska kommunikationer i samhället. PTS ansvar är att säkerställa att sektorn har förmåga att leverera i enlighet med samhällets behov såväl i kris som vid höjd beredskap. PTS har sedan tidigare föreskrifter som säger att operatörer behöver planera för höjd beredskap. Enligt våra nuvarande regler kan vi också förplikta vissa aktörer att (mot ersättning) vidta specifika åtgärder som behövs för totalförsvarets behov.

PTS har inlett arbetet med att se över om och i så fall hur föreskrifterna behöver moderniseras och om den kravnivå som vi har i dag behöver ändras.

Många frågor återstår

Det vi kan konstatera är att PTS som bevakningsansvarig myndighet i enlighet med krisberedskapsförordningen har en viktig roll dels genom att säkra upp att vår egen verksamhet fungerar i tider av höjd beredskap, dels att bevaka hur sektorn kan klara en sådan situation. Vi ska också löpande kunna ge regeringen och Försvarsmakten en aktuell lägesbild. Vårt mål är att sektorn ska klara att leverera det som behövs den dagen det behövs.

Diskussionerna och arbetet under Telö 17 visar att det finns en mängd frågor som behöver redas ut i det fortsatta arbetet med totalförsvarsplanering, Detta är en mycket prioriterad uppgift för oss.

Det handlar om hur vi och aktörerna i sektorn ska vara organiserade för att möta en krigssituation. Det handlar också om sektorns förmåga att kunna fungera oberoende av resurser utomlands, inrättande av alternativa ledningsplatser och hur vi säkrar behov av reservel. Den nya säkerhetsskyddslagen som beräknas träda i kraft den 1/1 2019 kommer också att ställa nya krav på vilken information och verksamhet som är skyddsvärdig.

Vi har nu en stor gemensam uppgift att ta oss an i uppbyggnaden av totalförsvarsförmågan. Övningen, som PTS genomförde i samarbete med Försvarshögskolan, visade att det finns en stor vilja från hela sektorn att delta i arbetet. På PTS har vi anpassat vår organisation för att bättre hantera just säkerhetsskydds- och totalförsvarsfrågorna, som vi identifierat som ett av våra fokusområden för 2018.

Dan Sjöblom

Av Dan Sjöblom

Generaldirektör PTS

Nu lämnar vi över stafettpinnen som modernaste myndigheten

Det är nu två år sedan PTS utsågs till Sveriges modernaste myndighet på Kvalitetsmässan. Bakom utmärkelsen låg en urvalsprocess där myndigheten bedömts utifrån skriftliga underlag och intervjuer. Juryn för priset lyfte till exempel fram vårt arbete med omvärldsanalys, vår Innovationstävling och vårt kvalitetsarbete för rättsligt hållbara beslut. Kort sagt, det var inte en enskild satsning eller egenskap som belönades, utan ett sätt att tänka och arbeta.

Nu har det blivit dags att lämna stafettpinnen till nästa Sveriges modernaste myndighet, Elsäkerhetsverket. Vår erfarenhet är att ni kommer att vara mycket efterfrågade som gott exempel och inspiration under de kommande två åren. Grattis till utmärkelsen!

Hur arbetar PTS vidare?

Samtidigt är det dags för mig att fundera på vad vi på PTS tar med oss i vårt fortsatta arbete, efter att ha varit Sveriges mest moderna. Att vara ”modern” är inte ett självändamål. Det är viktigt att vi myndigheter utvecklar våra verksamheter på de sätt som skapar nytta för medborgarna och andra intressenter. I det ligger att sträva mot att göra rätt saker på rätt sätt. Men att vara modern kan också vara ett förhållningssätt.

Ett fokusområde för PTS 2018 är att intensifiera digitaliseringen av myndigheten. För att kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver arbetssätt, processer och verktyg genomlysas och anpassas. Utvecklade e-tjänster och smartare användning av data vi har tillgång till ger oss möjlighet att rikta våra resurser mer effektivt och att skapa mervärden såväl internt som externt. Samtidigt är det viktigt att digitaliseringen genomförs med eftertanke och med hänsyn tagen till de säkerhets- och integritetsaspekter som vi myndigheter har att beakta.

Ett allt mer digitalt arbetssätt innebär också att vi kan fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för dagens och framtidens talanger. Som myndighet är vi konkurrensutsatt från många olika håll och vi måste erbjuda de verktyg som förväntas av en modern arbetsplats.

Relevanta i en föränderlig omvärld

Att förvalta arvet från våra två år som Sveriges modernaste myndighet innebär också att bygga vidare på de styrkor som gav oss utmärkelsen och som gör det så stimulerande att arbeta på PTS. Några exempel på detta är vårt fokuserade arbete med omvärldsanalys, att våga tänka nytt i vardagen och vår förmåga att ta oss an nya utmaningar i en starkt föränderlig sektor.

Just det faktum att våra ansvarsområden, post och elektronisk kommunikation, under många år varit centrala samhällsfrågor där utvecklingen varit mycket snabb ger oss som ansvarig myndighet goda skäl att sträva efter att ligga i framkant för att fortsätta vara relevant.

Vi kommer inte att tappa i tempo eller fastna i gamla hjulspår – det skulle vår omvärld aldrig nöja sig med!

Dan Sjöblom

Av Dan Sjöblom

Generaldirektör PTS

Berör ”fake news” och ryktesspridning sektorn för elektronisk kommunikation?

När något händer i dag sprids information oerhört snabbt via sociala medier – alla kan vara sändare och mottagare. Det såg vi exempelvis vid attacken på Drottninggatan i Stockholm.

En inneboende nyfikenhet, en viss naivitet och bristande källkritiskt tänkande gör att de flesta av oss också litar på mycket av det som skrivs. Den mediala debatten runtom i världen vittnar om att digitala påverkanskampanjer, ”fake news” och ryktesspridning blir allt vanligare.

Härom veckan deltog jag på ”Nordic Crisis Communication Conference” i Köpenhamn. Där medverkade kommunikationschefer från framför allt polismyndigheter och regeringsrepresentanter från de nordiska länderna.

Under konferensen framgick bland annat hur viktigt det är att medborgarna kan känna tillit till den information och de nyheter som förmedlas när krisen kommer. De nordiska länderna utmärker sig genom att allmänheten har ett stort förtroende för myndighetsinformation. Det är något vi måste värna om. Hur berör då detta oss inom sektorn för elektronisk kommunikation?

Jo, vår sektor lyfts numera fram som en av de viktigaste i samhället när det gäller krishantering. Det säger sig självt att fungerande elektronisk kommunikation är avgörande för till exempel samverkan mellan berörda aktörer och för informationsspridning till allmänheten. Elektroniska kommunikationer måste helt enkelt fungera när det gäller.

Utmaningen för oss på PTS är att snabbt kunna samla in, sammanställa och förmedla korrekt och verifierad information. Många användare vänder sig nog också i första hand till sin operatör när kommunikationerna inte fungerar. Därför är samverkan mellan oss som myndighet och marknadsaktörerna mycket viktig.

Sedan 2013 driver PTS ett nätverk för kommunikatörer inom vår sektor med representanter från flera av de större aktörerna samt Sveriges Radio, SOS Alarm och andra intressenter. I detta kommunikatörsnätverk fokuserar vi på budskapssamordning, omvärldsbevakning och kompetensutvecklande insatser just kring extraordinära lägen. I år har vi satsat mycket på att utveckla oss kring de kommunikativa utmaningar som möter vår sektor i vår roll som en del av totalförsvaret – en kompetens vi kommer att vässa ytterligare under den stora övningen för telekomsektorn, Telö 17, som PTS anordnar i november 2017.

Så ja, vår sektor är i högsta grad berörd av den utveckling vi ser inom digitala påverkanskampanjer, ”fake news” och ryktesspridning. Här är det av yttersta vikt att vi lär oss mer om detta och om hur vi snabbt kan nå ut med bekräftad information.

Annicka Spångberg

Av Annicka Spångberg

chef för kommunikationsavdelningen